HƯỚNG DẪN VIÊN  
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
     

Tổng số: 25944
Thành phố Hà Nội
 
1 Họ và tên NGÔ ĐÌNH TÍN
  Số thẻ HDV 101100846
  Ngày hết hạn 26/09/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
2 Họ và tên NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
  Số thẻ HDV 101101046
  Ngày hết hạn 26/09/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng French
 
3 Họ và tên ĐỖ THÁI HỌC
  Số thẻ HDV 101101127
  Ngày hết hạn 26/09/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng French
 
4 Họ và tên NGUYỄN HƯNG PHONG
  Số thẻ HDV 101101163
  Ngày hết hạn 26/09/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
5 Họ và tên NGUYỄN ĐỨC MẠNH
  Số thẻ HDV 101101360
  Ngày hết hạn 26/09/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng French
 
6 Họ và tên VŨ ANH KHƯƠNG
  Số thẻ HDV 101101503
  Ngày hết hạn 26/09/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese
 
7 Họ và tên BÙI THỊ NINH
  Số thẻ HDV 101195562
  Ngày hết hạn 26/09/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
8 Họ và tên DƯƠNG NGỌC MINH
  Số thẻ HDV 101195563
  Ngày hết hạn 26/09/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
9 Họ và tên PHẠM THỊ THU
  Số thẻ HDV 101195564
  Ngày hết hạn 26/09/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English