HƯỚNG DẪN VIÊN
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
 

Tổng số: 20931
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên HÀN THỊ THANH HUYỀN
  Số thẻ HDV 101173837
  Ngày hết hạn 14/04/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
2 Họ và tên TRƯƠNG ANH BẢY
  Số thẻ HDV 201172481
  Ngày hết hạn 29/12/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
3 Họ và tên DƯƠNG HỒNG NGỌC
  Số thẻ HDV 201172482
  Ngày hết hạn 29/12/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
4 Họ và tên ĐINH THỊ DIỆU SINH
  Số thẻ HDV 201172483
  Ngày hết hạn 29/12/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
5 Họ và tên NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
  Số thẻ HDV 201172484
  Ngày hết hạn 29/12/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
6 Họ và tên NGUYỄN NGỌC QUÂN
  Số thẻ HDV 201172485
  Ngày hết hạn 29/12/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
7 Họ và tên ĐINH NGỌC PHƯỚC
  Số thẻ HDV 101174366
  Ngày hết hạn 27/12/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Dừng hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
8 Họ và tên NGUYỄN HOÀI NAM
  Số thẻ HDV 101153204
  Ngày hết hạn 17/08/2018
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
9 Họ và tên NGUYỄN VIỆT THỊNH
  Số thẻ HDV 101153032
  Ngày hết hạn 29/12/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English