HƯỚNG DẪN VIÊN  
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
     

Tổng số: 23107
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên VŨ VĂN THÀNH
  Số thẻ HDV 101122248
  Ngày hết hạn 27/09/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
2 Họ và tên LƯƠNG QUANG HIỆU
  Số thẻ HDV 101122282
  Ngày hết hạn 27/09/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng French
 
3 Họ và tên LẠI MINH NGỌC
  Số thẻ HDV 101153213
  Ngày hết hạn 27/09/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Italian
 
4 Họ và tên PHẠM THỊ THU HƯƠNG
  Số thẻ HDV 101184801
  Ngày hết hạn 27/09/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
5 Họ và tên NGUYỄN BÁ HẢI
  Số thẻ HDV 101184802
  Ngày hết hạn 27/09/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Russian
 
6 Họ và tên HOÀNG VIỆT HUY
  Số thẻ HDV 101184803
  Ngày hết hạn 27/09/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
7 Họ và tên NGUYỄN NGỌC HÂN
  Số thẻ HDV 101184804
  Ngày hết hạn 27/09/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
8 Họ và tên ĐINH THỊ HỒNG BIÊN
  Số thẻ HDV 101184805
  Ngày hết hạn 27/09/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English, Russian
 
9 Họ và tên BÙI THỊ TRANG
  Số thẻ HDV 101184806
  Ngày hết hạn 27/09/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese