HƯỚNG DẪN VIÊN
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
 

Tổng số: 20253
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên LÊ KIM NGÂN
  Số thẻ HDV 101174295
  Ngày hết hạn 27/11/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Japanese
 
2 Họ và tên NGÔ THỊ LỆ THU
  Số thẻ HDV 101122302
  Ngày hết hạn 13/11/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
3 Họ và tên HOÀNG NGỌC THẮNG
  Số thẻ HDV 101143004
  Ngày hết hạn 27/11/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
4 Họ và tên PHẠM VĂN TUỆ
  Số thẻ HDV 101112035
  Ngày hết hạn 27/11/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
5 Họ và tên HOÀNG VĂN KHÔI
  Số thẻ HDV 101112062
  Ngày hết hạn 27/11/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng German
 
6 Họ và tên VÕ VĂN DŨNG
  Số thẻ HDV 101111923
  Ngày hết hạn 27/11/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Russian
 
7 Họ và tên PHẠM THỊ KHUYÊN
  Số thẻ HDV 101112050
  Ngày hết hạn 27/11/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese
 
8 Họ và tên NGUYỄN THỊ KIM OANH
  Số thẻ HDV 101174286
  Ngày hết hạn 27/11/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese
 
9 Họ và tên LÊ THỊ BÍCH NGỌC
  Số thẻ HDV 201130533
  Ngày hết hạn 17/03/2019
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng