HƯỚNG DẪN VIÊN
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
 

Tổng số: 18461
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên PHÙNG THỊ LOAN
  Số thẻ HDV 201140872
  Ngày hết hạn 31/03/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
2 Họ và tên NGUYỄN THỊ LỢI
  Số thẻ HDV 201110183
  Ngày hết hạn 08/05/2017
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
3 Họ và tên VŨ XUÂN TRƯỜNG
  Số thẻ HDV 201140875
  Ngày hết hạn 31/03/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
4 Họ và tên NGUYỄN MẠNH TÙNG
  Số thẻ HDV 201140879
  Ngày hết hạn 31/03/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
5 Họ và tên ĐỖ MINH ĐỨC
  Số thẻ HDV 101132611
  Ngày hết hạn 26/12/2019
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
6 Họ và tên ĐINH CÔNG MẠNH
  Số thẻ HDV 101101347
  Ngày hết hạn 20/07/2019
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Russian
 
7 Họ và tên NGUYỄN VĂN BA
  Số thẻ HDV 201110164
  Ngày hết hạn 31/03/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
8 Họ và tên QUÁCH XUÂN THÁI
  Số thẻ HDV 201110158
  Ngày hết hạn 31/03/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
9 Họ và tên TÔ MẠNH KHẢI
  Số thẻ HDV 201110124
  Ngày hết hạn 31/03/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng