HƯỚNG DẪN VIÊN
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
 

Tổng số: 18644
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên VÕ THỊ NGỌC
  Số thẻ HDV 201151407
  Ngày hết hạn 22/06/2018
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
2 Họ và tên VŨ VĂN HOÀ
  Số thẻ HDV 201110191
  Ngày hết hạn 03/05/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
3 Họ và tên NGÔ MẠNH HÀ
  Số thẻ HDV 101153060
  Ngày hết hạn 10/02/2018
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
4 Họ và tên NGUYỄN THẠC TÂN
  Số thẻ HDV 101111756
  Ngày hết hạn 03/05/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng German
 
5 Họ và tên TRƯƠNG THỊ TÚ CHINH
  Số thẻ HDV 101142753
  Ngày hết hạn 03/05/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng French
 
6 Họ và tên NGUYỄN THỊ THẢO
  Số thẻ HDV 201140914
  Ngày hết hạn 24/04/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
7 Họ và tên MAI VĂN ANH
  Số thẻ HDV 201140944
  Ngày hết hạn 24/04/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
8 Họ và tên NGÔ QUANG DŨNG
  Số thẻ HDV 201172122
  Ngày hết hạn 24/04/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
9 Họ và tên NGUYỄN QUÝ HỒNG
  Số thẻ HDV 201110174
  Ngày hết hạn 24/04/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng