HƯỚNG DẪN VIÊN  
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
     

Tổng số: 25322
Thành phố Hà Nội
 
1 Họ và tên NGUYỄN VĂN GIA
  Số thẻ HDV 101100112
  Ngày hết hạn 27/06/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng French
 
2 Họ và tên NGUYỄN TRUNG HIẾU
  Số thẻ HDV 101100108
  Ngày hết hạn 27/06/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Japanese
 
3 Họ và tên NGUYỄN ANH CHUNG
  Số thẻ HDV 101100157
  Ngày hết hạn 27/06/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
4 Họ và tên PHẠM THỊ THANH HÀ
  Số thẻ HDV 101100169
  Ngày hết hạn 27/06/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese
 
5 Họ và tên VŨ MẠNH QUỲNH
  Số thẻ HDV 101100184
  Ngày hết hạn 27/06/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
6 Họ và tên NGUYỄN HỮU HIỆP
  Số thẻ HDV 101100189
  Ngày hết hạn 27/06/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
7 Họ và tên VŨ THÁI CHÍNH
  Số thẻ HDV 101100199
  Ngày hết hạn 27/06/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Japanese
 
8 Họ và tên NGUYỄN KIM THANH
  Số thẻ HDV 101100256
  Ngày hết hạn 27/06/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
9 Họ và tên ĐẶNG NGỌC QUÝ
  Số thẻ HDV 101100269
  Ngày hết hạn 27/06/2024
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English