HƯỚNG DẪN VIÊN  
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
     

Tổng số: 21744
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên KHUẤT THỊ THÙY LINH
  Số thẻ HDV 201182606
  Ngày hết hạn 27/06/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
2 Họ và tên VƯƠNG THỊ THẮM
  Số thẻ HDV 201182605
  Ngày hết hạn 27/06/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
3 Họ và tên NGUYỄN ĐỨC TUẤN
  Số thẻ HDV 201182614
  Ngày hết hạn 27/06/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
4 Họ và tên LÊ VIỆT LINH
  Số thẻ HDV 201182615
  Ngày hết hạn 27/06/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
5 Họ và tên NGUYỄN NGỌC ANH
  Số thẻ HDV 201182616
  Ngày hết hạn 27/06/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
6 Họ và tên NGÔ VIỆT ANH
  Số thẻ HDV 201182617
  Ngày hết hạn 27/06/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
7 Họ và tên ĐÀM MINH TỚI
  Số thẻ HDV 201182618
  Ngày hết hạn 27/06/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
8 Họ và tên LÊ THẾ CƯƠNG
  Số thẻ HDV 201182619
  Ngày hết hạn 27/06/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
9 Họ và tên NGUYỄN DUY THẮNG
  Số thẻ HDV 201182620
  Ngày hết hạn 27/06/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng