HƯỚNG DẪN VIÊN  
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
     

Tổng số: 24038
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên ĐÀO HỒNG DIỆU
  Số thẻ HDV 101194980
  Ngày hết hạn 29/01/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
2 Họ và tên ĐỖ THỊ THU PHƯƠNG
  Số thẻ HDV 101194981
  Ngày hết hạn 29/01/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
3 Họ và tên NGÂN NGỌC VỸ
  Số thẻ HDV 101194982
  Ngày hết hạn 29/01/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English, Russian
 
4 Họ và tên TRẦN VĂN THIẾT
  Số thẻ HDV 101194983
  Ngày hết hạn 29/01/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese
 
5 Họ và tên NGUYỄN TIẾN DŨNG
  Số thẻ HDV 101194984
  Ngày hết hạn 29/01/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
6 Họ và tên NGUYỄN VĂN ĐỨC
  Số thẻ HDV 101194985
  Ngày hết hạn 29/01/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
7 Họ và tên ĐỖ THỊ THU HƯƠNG
  Số thẻ HDV 101194986
  Ngày hết hạn 29/01/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
8 Họ và tên HÀ VĂN DUY
  Số thẻ HDV 101194987
  Ngày hết hạn 29/01/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Japanese
 
9 Họ và tên NGUYỄN VĂN KHUYẾN
  Số thẻ HDV 201192822
  Ngày hết hạn 28/01/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng