HƯỚNG DẪN VIÊN
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
 

Tổng số: 19937
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên NGUYỄN ĐĂNG QUẾ MỸ
  Số thẻ HDV 101142931
  Ngày hết hạn 25/09/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English, Chinese
 
2 Họ và tên TỐNG VIẾT TOAN
  Số thẻ HDV 101112008
  Ngày hết hạn 25/09/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
3 Họ và tên NGUYỄN ĐÌNH HÒA
  Số thẻ HDV 101142954
  Ngày hết hạn 25/09/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
4 Họ và tên NGUYỄN DƯƠNG NGHĨA
  Số thẻ HDV 101112044
  Ngày hết hạn 25/09/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
5 Họ và tên NGUYỄN ĐĂNG TÌNH
  Số thẻ HDV 101112022
  Ngày hết hạn 25/09/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
6 Họ và tên CÔNG THỊ MINH HIỀN
  Số thẻ HDV 101111998
  Ngày hết hạn 25/09/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Spanish
 
7 Họ và tên NGUYỄN DANH QUẾ
  Số thẻ HDV 101142950
  Ngày hết hạn 25/09/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
8 Họ và tên LÊ QUANG HƯNG
  Số thẻ HDV 101142958
  Ngày hết hạn 25/09/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
9 Họ và tên HOÀNG VĂN TIẾN
  Số thẻ HDV 101173856
  Ngày hết hạn 20/04/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English, Chinese