HƯỚNG DẪN VIÊN
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
 

Tổng số: 18428
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên PHẠM VĂN ĐÔNG
  Số thẻ HDV 201172060
  Ngày hết hạn 27/02/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
2 Họ và tên ĐINH QUANG DŨNG
  Số thẻ HDV 201172058
  Ngày hết hạn 27/02/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
3 Họ và tên PHẠM VĂN THI
  Số thẻ HDV 201140836
  Ngày hết hạn 27/02/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
4 Họ và tên LÊ VĂN TRƯỜNG
  Số thẻ HDV 101111977
  Ngày hết hạn 01/12/2017
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
5 Họ và tên NGUYỄN VĂN BẮC
  Số thẻ HDV 101111810
  Ngày hết hạn 27/02/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
6 Họ và tên LƯU XUÂN TÙNG
  Số thẻ HDV 101142706
  Ngày hết hạn 27/02/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
7 Họ và tên NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
  Số thẻ HDV 101111769
  Ngày hết hạn 27/02/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng French
 
8 Họ và tên ĐẶNG VIỆT KHÁNH
  Số thẻ HDV 101111817
  Ngày hết hạn 27/02/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
9 Họ và tên NGUYỄN BÙI THỊNH
  Số thẻ HDV 101111827
  Ngày hết hạn 27/02/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng German