HƯỚNG DẪN VIÊN  
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
     

Tổng số: 23482
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên ĐỖ VIỆT HÙNG
  Số thẻ HDV 101122308
  Ngày hết hạn 19/11/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
2 Họ và tên NGUYỄN VIỆT ANH
  Số thẻ HDV 201151490
  Ngày hết hạn 19/11/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
3 Họ và tên NGUYỄN HOÀNG LONG
  Số thẻ HDV 101153276
  Ngày hết hạn 19/11/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese
 
4 Họ và tên PHAN VĂN LỘC
  Số thẻ HDV 101153288
  Ngày hết hạn 19/11/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
5 Họ và tên VŨ THỊ NGỌC
  Số thẻ HDV 201182785
  Ngày hết hạn 19/11/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
6 Họ và tên TRẦN VĂN TRIỆU
  Số thẻ HDV 101184891
  Ngày hết hạn 19/11/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
7 Họ và tên NGUYỄN BẢO LỘC
  Số thẻ HDV 101184892
  Ngày hết hạn 19/11/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese
 
8 Họ và tên PHẠM VĂN THUẬT
  Số thẻ HDV 101184893
  Ngày hết hạn 19/11/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese
 
9 Họ và tên NGUYỄN ANH ĐỨC
  Số thẻ HDV 101184894
  Ngày hết hạn 19/11/2023
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese