HƯỚNG DẪN VIÊN
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
 

Tổng số: 18794
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên NGÔ TUẤN ANH
  Số thẻ HDV 101142679
  Ngày hết hạn 23/01/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese
 
2 Họ và tên HOÀNG THỊ HOÀI
  Số thẻ HDV 101101623
  Ngày hết hạn 23/01/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
3 Họ và tên LÔI THỊ HẢI QUỲNH
  Số thẻ HDV 101142677
  Ngày hết hạn 23/01/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng French
 
4 Họ và tên NGUYỄN TRUNG THÀNH
  Số thẻ HDV 101142707
  Ngày hết hạn 23/01/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
5 Họ và tên NGUYỄN NGỌC THANH
  Số thẻ HDV 101142676
  Ngày hết hạn 23/01/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng German
 
6 Họ và tên NGÔ XUÂN BẮC
  Số thẻ HDV 101142720
  Ngày hết hạn 23/01/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng German
 
7 Họ và tên PHẠM HOÀI NAM
  Số thẻ HDV 101111741
  Ngày hết hạn 23/01/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Japanese
 
8 Họ và tên VŨ MẠNH CƯỜNG
  Số thẻ HDV 101111759
  Ngày hết hạn 23/01/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese
 
9 Họ và tên ĐẶNG MINH HOÀNG
  Số thẻ HDV 101173757
  Ngày hết hạn 23/01/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English