HƯỚNG DẪN VIÊN
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
 

Tổng số: 18914
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
  Số thẻ HDV 101101051
  Ngày hết hạn 20/07/2019
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng French
 
2 Họ và tên ĐỖ HẢI ANH
  Số thẻ HDV 101111914
  Ngày hết hạn 30/05/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese
 
3 Họ và tên NGUYỄN TUẤN ANH
  Số thẻ HDV 101142774
  Ngày hết hạn 30/05/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Spanish
 
4 Họ và tên TRẦN ĐỨC THÀNH
  Số thẻ HDV 101142861
  Ngày hết hạn 30/05/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
5 Họ và tên LƯU THỊ TOÀN
  Số thẻ HDV 101111903
  Ngày hết hạn 30/05/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese
 
6 Họ và tên NGUYỄN THÀNH LONG
  Số thẻ HDV 101111853
  Ngày hết hạn 30/05/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
7 Họ và tên DƯƠNG VĂN HĂNG
  Số thẻ HDV 101111906
  Ngày hết hạn 30/05/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
8 Họ và tên NGUYỄN CHIẾN THẮNG
  Số thẻ HDV 101101566
  Ngày hết hạn 30/05/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
9 Họ và tên NINH KHẮC THUỶ
  Số thẻ HDV 101142760
  Ngày hết hạn 30/05/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Spanish