HƯỚNG DẪN VIÊN  
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
     

Tổng số: 24394
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên TRẦN THỊ QUỲNH
  Số thẻ HDV 201192850
  Ngày hết hạn 27/03/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
2 Họ và tên HUỲNH THU HIỀN
  Số thẻ HDV 201192851
  Ngày hết hạn 27/03/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
3 Họ và tên NGUYỄN TIẾN VINH
  Số thẻ HDV 201192852
  Ngày hết hạn 27/03/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
4 Họ và tên NGUYỄN HOÀNG TÚ
  Số thẻ HDV 201192853
  Ngày hết hạn 27/03/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
5 Họ và tên ĐỖ THỊ PHƯƠNG
  Số thẻ HDV 201192854
  Ngày hết hạn 27/03/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
6 Họ và tên KHƯƠNG VĂN LỰC
  Số thẻ HDV 201192855
  Ngày hết hạn 27/03/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
7 Họ và tên HUỲNH VĂN MINH
  Số thẻ HDV 101101374
  Ngày hết hạn 22/03/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese
 
8 Họ và tên NGUYỄN LAN PHƯƠNG
  Số thẻ HDV 101132402
  Ngày hết hạn 22/03/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
9 Họ và tên NGUYỄN DUY TIẾN
  Số thẻ HDV 201192848
  Ngày hết hạn 22/03/2024
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng