HƯỚNG DẪN VIÊN
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
 

Tổng số: 19407
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên LÊ THỊ MINH THANH
  Số thẻ HDV 201141042
  Ngày hết hạn 31/07/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
2 Họ và tên NGUYỄN HỮU HIẾU
  Số thẻ HDV 201141027
  Ngày hết hạn 31/07/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
3 Họ và tên DIỆP THỊ THANH HUYỀN
  Số thẻ HDV 201141057
  Ngày hết hạn 31/07/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
4 Họ và tên VIÊN THỊ HẰNG
  Số thẻ HDV 201141064
  Ngày hết hạn 31/07/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
5 Họ và tên NGUYỄN TRUNG KIÊN
  Số thẻ HDV 201141029
  Ngày hết hạn 31/07/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
6 Họ và tên HỒ MINH DŨNG
  Số thẻ HDV 101100971
  Ngày hết hạn 03/08/2019
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng French
 
7 Họ và tên ĐỒNG VĂN LĨNH
  Số thẻ HDV 101101194
  Ngày hết hạn 08/09/2019
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
8 Họ và tên NGUYỄN THỊ TRÀ MY
  Số thẻ HDV 101132626
  Ngày hết hạn 07/12/2019
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English, Chinese
 
9 Họ và tên CAO THU TRINH
  Số thẻ HDV 101111981
  Ngày hết hạn 02/08/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Thai