HƯỚNG DẪN VIÊN
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
 

Tổng số: 21042
TP Hà Nội
 
1 Họ và tên TRẦN SĨ THẮNG
  Số thẻ HDV 101101557
  Ngày hết hạn 22/11/2019
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Dừng hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
2 Họ và tên HOÀNG THỊ HOÀI
  Số thẻ HDV 101101623
  Ngày hết hạn 23/01/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Dừng hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
3 Họ và tên LÊ LAM
  Số thẻ HDV 101101603
  Ngày hết hạn 27/03/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Dừng hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
4 Họ và tên NGUYỄN VĂN CHIỀU
  Số thẻ HDV 101111927
  Ngày hết hạn 14/04/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Dừng hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
5 Họ và tên NGUYỄN CÔNG TUẤN
  Số thẻ HDV 101111954
  Ngày hết hạn 21/07/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Dừng hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
6 Họ và tên NGUYỄN CHÍ HIẾU
  Số thẻ HDV 101174164
  Ngày hết hạn 25/09/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Dừng hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Japanese
 
7 Họ và tên NGÔ MINH TÂM
  Số thẻ HDV 101174074
  Ngày hết hạn 21/08/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Dừng hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng German
 
8 Họ và tên NGÔ NHƯ KHOA
  Số thẻ HDV 101174180
  Ngày hết hạn 02/10/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Dừng hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
9 Họ và tên NGUYỄN VĂN TRANG
  Số thẻ HDV 101174060
  Ngày hết hạn 15/08/2020
  Nơi cấp thẻ TP Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Dừng hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Japanese