HƯỚNG DẪN VIÊN  
 
Nơi quản lý  
Trạng thái thẻ  
Loại thẻ  
Ngoại ngữ  
Số thẻ  
Họ tên
 
     

Tổng số: 27432
Thành phố Hà Nội
 
1 Họ và tên NGUYỄN MINH ĐỨC
  Số thẻ HDV 101101175
  Ngày hết hạn 24/02/2025
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English, Russian
 
2 Họ và tên NGUYỄN HỒNG HẢI
  Số thẻ HDV 101101229
  Ngày hết hạn 24/02/2025
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng French
 
3 Họ và tên DƯƠNG QUANG TUẤN
  Số thẻ HDV 101101321
  Ngày hết hạn 24/02/2025
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng French
 
4 Họ và tên NGUYỄN VĂN HIẾU
  Số thẻ HDV 101111784
  Ngày hết hạn 24/02/2025
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng Chinese
 
5 Họ và tên NGUYỄN XUÂN TIỆP
  Số thẻ HDV 101112024
  Ngày hết hạn 24/02/2025
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
6 Họ và tên ĐÀO THỊ THƯƠNG
  Số thẻ HDV 201162023
  Ngày hết hạn 24/02/2025
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
7 Họ và tên ĐỖ MINH SƠN
  Số thẻ HDV 101173783
  Ngày hết hạn 24/02/2025
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
 
8 Họ và tên CHỬ THU HƯƠNG
  Số thẻ HDV 201203287
  Ngày hết hạn 24/02/2025
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
 
9 Họ và tên CHU THỊ BÍCH THỦY
  Số thẻ HDV 101205903
  Ngày hết hạn 24/02/2025
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hà Nội
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng