THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN QUỐC TẾ
Trương Trần Vũ
  Trương Trần Vũ
Ngày sinh: 04/7/1976
Ngoại ngữ: English
Số thẻ: 168 180 130
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngày hết hạn: 10/07/2023