Tổng số hướng dẫn viên: 19113
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 19084
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 3
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 26
1
Họ và tên: HOÀNG THẾ HÙNG
Số thẻ: 168170119
Ngày hết hạn: 16/07/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 tháng, 16 ngày
2
Họ và tên: TRẦN ĐĂNG KHOA
Số thẻ: 149140235
Ngày hết hạn: 14/07/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 6 tháng, 15 ngày
3
Họ và tên: DƯƠNG MINH HẢI
Số thẻ: 148110531
Ngày hết hạn: 11/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 6 tháng, 13 ngày
4
Họ và tên: HUỲNH BÁ SANG
Số thẻ: 148141020
Ngày hết hạn: 11/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 6 tháng, 12 ngày
5
Họ và tên: HỒ THỊ OANH
Số thẻ: 148141021
Ngày hết hạn: 11/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 6 tháng, 12 ngày
6
Họ và tên: NGUYỄN KIM LOAN
Số thẻ: 148141025
Ngày hết hạn: 11/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 6 tháng, 12 ngày
7
Họ và tên: NGUYỀN THỊ THÙY LINH
Số thẻ: 148141026
Ngày hết hạn: 11/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 6 tháng, 12 ngày
8
Họ và tên: PHAN THỊ TUYỀN
Số thẻ: 179142540
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 6 tháng, 7 ngày
9
Họ và tên: LÊ VĂN HẢI
Số thẻ: 225170161
Ngày hết hạn: 05/07/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 tháng, 5 ngày
10
Họ và tên: VŨ THỊ HỒNG HẢI
Số thẻ: 225170162
Ngày hết hạn: 05/07/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 tháng, 5 ngày
11
Họ và tên: NGUYỄN HỮU THUẬN
Số thẻ: 225170163
Ngày hết hạn: 05/07/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 tháng, 5 ngày
12
Họ và tên: HOÀNG CAO
Số thẻ: 248140794
Ngày hết hạn: 01/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 6 tháng, 2 ngày
13
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG
Số thẻ: 110170089
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 tháng,
14
Họ và tên: TRẦN THẾ TUYÊN
Số thẻ: 110170090
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 tháng,
15
Họ và tên: TRẦN TIẾN SƠN
Số thẻ: 225170156
Ngày hết hạn: 28/06/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 28 ngày
16
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THẬT
Số thẻ: 225170157
Ngày hết hạn: 28/06/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 28 ngày
17
Họ và tên: HÀ THỊ KIM UYÊN
Số thẻ: 225170158
Ngày hết hạn: 28/06/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 28 ngày
18
Họ và tên: PHAN THỊ THANH NHẠN
Số thẻ: 225170159
Ngày hết hạn: 28/06/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 28 ngày
19
Họ và tên: LÊ THỊ DUNG
Số thẻ: 225170160
Ngày hết hạn: 28/06/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 28 ngày
20
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHUNG
Số thẻ: 201110212
Ngày hết hạn: 27/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 5 tháng, 29 ngày
21
Họ và tên: LƯU NGỌC LĂNG
Số thẻ: 201172240
Ngày hết hạn: 27/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 27 ngày
22
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TƯ
Số thẻ: 201172241
Ngày hết hạn: 27/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 27 ngày
23
Họ và tên: LÊ ĐỨC ANH
Số thẻ: 201172242
Ngày hết hạn: 27/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 27 ngày
24
Họ và tên: LÊ ĐẮC TIẾN
Số thẻ: 201172243
Ngày hết hạn: 27/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 27 ngày
25
Họ và tên: ĐẬNG ANH DŨNG
Số thẻ: 201172244
Ngày hết hạn: 27/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 27 ngày
26
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT HÀ
Số thẻ: 201172245
Ngày hết hạn: 27/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 27 ngày
27
Họ và tên: LÊ HOÀNG SƠN
Số thẻ: 201172246
Ngày hết hạn: 27/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 27 ngày
28
Họ và tên: PHẠM THANH NGỌC
Số thẻ: 201172247
Ngày hết hạn: 27/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 27 ngày
29
Họ và tên: VŨ HƯƠNG GIANG
Số thẻ: 101111920
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 5 tháng, 28 ngày
30
Họ và tên: VŨ AN DÂN
Số thẻ: 101142825
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 5 tháng, 27 ngày
31
Họ và tên: TRẦN THỊ NGUYỆT QUẾ
Số thẻ: 101142829
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 5 tháng, 27 ngày
32
Họ và tên: NGUYỄN HÙNG DŨNG
Số thẻ: 101142836
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 5 tháng, 27 ngày
33
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH VINH
Số thẻ: 101173956
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
34
Họ và tên: ĐÀO MINH CĂN
Số thẻ: 101173957
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
35
Họ và tên: NGUYỄN MINH CƯỜNG
Số thẻ: 101173958
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
36
Họ và tên: DƯƠNG THANH HẰNG
Số thẻ: 101173959
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
37
Họ và tên: HOÀNG THỊ MAI
Số thẻ: 101173960
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
38
Họ và tên: BÙI ĐẠI HOÁN
Số thẻ: 101173961
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
39
Họ và tên: TRẦN THỊ THƯỜNG
Số thẻ: 101173962
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
40
Họ và tên: LÊ VĂN THƯỜNG
Số thẻ: 101173963
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
41
Họ và tên: ĐẶNG TUẤN ANH
Số thẻ: 101173964
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian, English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
42
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG
Số thẻ: 101173965
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
43
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC ANH
Số thẻ: 101173966
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
44
Họ và tên: VÌ THỊ CHÍ
Số thẻ: 101173967
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
45
Họ và tên: HUỲNH LÊ THANH TRÚC
Số thẻ: 101173968
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
46
Họ và tên: NGUYỄN THÙY LINH
Số thẻ: 101173969
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
47
Họ và tên: LÂM THẾ CHUNG
Số thẻ: 101173970
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
48
Họ và tên: NGUYỄN MINH QUANG
Số thẻ: 101173971
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
49
Họ và tên: PHẠM VĂN TÂN
Số thẻ: 274170184
Ngày hết hạn: 26/06/2020
Nơi cấp thẻ: Bình Dương
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 tháng, 26 ngày
50
Họ và tên: LƯ TRÍ HÙNG
Số thẻ: 120110149
Ngày hết hạn: 23/06/2020
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 5 tháng, 25 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch