Tổng số hướng dẫn viên: 25202
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: NGUYỄN QUANG SỸ
Số thẻ: 125100103
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN HẢI ĐĂNG
Số thẻ: 179100168
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HẢI
Số thẻ: 145100113
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: TRẦN TRỌNG LỄ
Số thẻ: 179100287
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: TRẦN ĐỨC NGHĨA
Số thẻ: 134100116
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thái Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: PHAN TUẤN ANH
Số thẻ: 179100510
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU
Số thẻ: 145100116
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG ANH
Số thẻ: 179100842
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: NGUYỄN THANH ĐÀ LẠT
Số thẻ: 179100871
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG HOA
Số thẻ: 179101210
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French,Italian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀNG TRÂN
Số thẻ: 279122250
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: NGUYỄN AN TRÍ
Số thẻ: 256160574
Ngày hết hạn: 15/07/2024
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: DIỆP CHÍ HẢI
Số thẻ: 179163178
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: TRẦN ĐỨC TRÌNH
Số thẻ: 134160170
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thái Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: LÊ THỊ PHƯƠNG
Số thẻ: 138190161
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch