Tổng số hướng dẫn viên: 24372
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: HUỲNH VĂN MINH
Số thẻ: 101101374
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN LAN PHƯƠNG
Số thẻ: 101132402
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN TẤN TÀI
Số thẻ: 179132068
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: TRẦN TRỌNG TRUNG
Số thẻ: 179152784
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: TRƯƠNG QUANG HUY
Số thẻ: 279164212
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: PHẠM THỊ THƯƠNG THƯƠNG
Số thẻ: 179163082
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: LÊ VINH ĐỆ
Số thẻ: 238190363
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: NGUYỄN DUY TIẾN
Số thẻ: 201192848
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: NGUYỄN LÂM THẮNG
Số thẻ: 201192849
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỆ
Số thẻ: 101195050
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: BÙI THỊ LỘC
Số thẻ: 101195051
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: NGUYỄN THÙY GIANG
Số thẻ: 101195052
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: ĐẶNG KHÁNH LINH
Số thẻ: 101195053
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC KHOA
Số thẻ: 101195054
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: PHẠM THANH TÙNG
Số thẻ: 101195055
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch