Tổng số hướng dẫn viên: 32012
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: Lê Thị Thuỳ Linh
Số thẻ: 138220182
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: Nguyễn Văn Chung
Số thẻ: 238220419
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: HUỲNH CAO KỲ
Số thẻ: 292221014
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: LÊ NGUYÊN KHANG
Số thẻ: 292221015
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG TRINH
Số thẻ: 292221016
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH
Số thẻ: 292221017
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: NGUYỄN HỒ ANH THƯ
Số thẻ: 292221018
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: BÙI NGỌC UYÊN
Số thẻ: 292221019
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: BÙI THỊ MỸ NGHI
Số thẻ: 292221020
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: THI THANH TÙNG
Số thẻ: 292221021
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: CAO TIẾN ANH
Số thẻ: 292221022
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: LÊ TUẤN ANH
Số thẻ: 292221023
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: NGÔ QUỐC PHƯƠNG TOÀN
Số thẻ: 292221024
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: LÝ MINH PHÚ
Số thẻ: 292221025
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ LỆ QUYÊN
Số thẻ: 292221026
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: