Tổng số hướng dẫn viên: 24970
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN DŨNG
Số thẻ: 179100183
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC LONG
Số thẻ: 179100321
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG HOÀN
Số thẻ: 179100351
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: HUỲNH THỊ KIM LIÊM
Số thẻ: 282100104
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Tiền Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: HỒ VĂN HẢI
Số thẻ: 179100658
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: BÙI VĂN BA
Số thẻ: 179100654
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,French,Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: NGUYỄN THANH LONG
Số thẻ: 179100625
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN LÊ VINH
Số thẻ: 179100709
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: TRẦN THANH SƠN
Số thẻ: 179100798
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: NGUYỄN NHẬT TRÌNH
Số thẻ: 279100534
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: LÂM QUÝ
Số thẻ: 179132098
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: HỒ QUANG PHÚC
Số thẻ: 179132100
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: DƯƠNG QUỐC MẠNH
Số thẻ: 219150150
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thái Nguyên
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: HUỲNH TẤN PHÁT
Số thẻ: 279154122
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY
Số thẻ: 279154121
Ngày hết hạn: 22/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch