Tổng số hướng dẫn viên: 26504
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: VĂN HỒNG THÁI
Số thẻ: 179111480
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: TRẦN DÂN QUANG
Số thẻ: 179111543
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: TRƯƠNG ĐỨC THỌ
Số thẻ: 179142528
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: NGUYỄN HỮU HIẾU
Số thẻ: 201141027
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: NGUYỄN THÁI NGUYÊN
Số thẻ: 179142560
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: ĐOÀN PHƯỚC VĨNH TÙNG
Số thẻ: 279174867
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: TRẦN THU TRÂM
Số thẻ: 279175292
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: TRƯƠNG MINH HOÀNG
Số thẻ: 179173695
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: PHÙ TRƯỜNG THẮNG
Số thẻ: 179173768
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: HỒ MINH HIẾU
Số thẻ: 279175385
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: ĐẶNG NGỌC HƯỚNG
Số thẻ: 179205385
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM
Số thẻ: 179205386
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: PHẠM YẾN NGỌC
Số thẻ: 179205387
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: TRẦN CÔN HIỆP
Số thẻ: 179205388
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: TRẦN TUẤN TOÀN
Số thẻ: 279206941
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: