Tổng số hướng dẫn viên: 25595
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: NGUYỄN HỮU VINH
Số thẻ: 179100226
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: LÊ ĐỨC CHUYÊN
Số thẻ: 138100103
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: PHAN CAO BIỀN
Số thẻ: 179100482
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: PHẠM QUANG TRUNG
Số thẻ: 110100141
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: CHUNG BẢO QUAN
Số thẻ: 179100730
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: HUỲNH MINH HOÀI SƠN
Số thẻ: 179100858
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: VÕ KIM TRÚC
Số thẻ: 179101010
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: TRẦN TRƯỜNG HẢI
Số thẻ: 179101098
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: PHẠM KIM NGỌC
Số thẻ: 179101170
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: MAI THỊ NGỌC LỘC
Số thẻ: 179121770
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: LÊ ANH TUẤN
Số thẻ: 179132151
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: NGỤY ĐỨC CHÂU
Số thẻ: 179132194
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: TRẦN THẾ DOANH
Số thẻ: 179163127
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: THẠCH HUA NA RA
Số thẻ: 179163214
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: LÊ THỊ LY
Số thẻ: 138190162
Ngày hết hạn: 23/08/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch