Tổng số hướng dẫn viên: 27301
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: HOÀNG THÀNH TÂM
Số thẻ: 179100743
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN MINH QUANG
Số thẻ: 179101044
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: LƯƠNG ĐỨC HIỆP
Số thẻ: 101101592
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: LÊ THANH TÙNG
Số thẻ: 101111787
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Số thẻ: 179111382
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC SƠN
Số thẻ: 149120197
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: LÔI THỊ HẢI QUỲNH
Số thẻ: 101142677
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: TẠ VĂN HỮU PHƯỚC
Số thẻ: 179142370
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: NGUYỄN VĂN VỊNH
Số thẻ: 279143028
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: NGUYỄN MINH THÀNH
Số thẻ: 101163407
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: TRẦN THỊ KIM ANH
Số thẻ: 101163639
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG
Số thẻ: 101163672
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: ĐẶNG THỊ NGÁT
Số thẻ: 101173748
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: LÂM BÍCH THANH THIÊN
Số thẻ: 179173388
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: LO LẾNH
Số thẻ: 179173465
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch