Tổng số hướng dẫn viên: 29473
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: Trần Thị Ngọc Phượng
Số thẻ: 172220118
Ngày hết hạn: 24/01/2027
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: LÊ THỊ THANH THẢO
Số thẻ: 148170581
Ngày hết hạn: 21/01/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
Số thẻ: 148170638
Ngày hết hạn: 21/01/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: ĐINH MẠNH DUY
Số thẻ: 148170664
Ngày hết hạn: 21/01/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ
Số thẻ: 148180003
Ngày hết hạn: 21/01/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN
Số thẻ: 168222014
Ngày hết hạn: 21/01/2027
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: NGUYỄN BẢO THIÊN
Số thẻ: 248222889
Ngày hết hạn: 21/01/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: ĐẶNG THANH KIÊN
Số thẻ: 279153592
Ngày hết hạn: 20/01/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: NGUYỄN BẢO HUYỀN DUNG
Số thẻ: 279154082
Ngày hết hạn: 20/01/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG
Số thẻ: 249220191
Ngày hết hạn: 20/01/2027
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: LÊ HOÀNG ANH
Số thẻ: 179225667
Ngày hết hạn: 20/01/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: HUỲNH QUỐC HƯNG
Số thẻ: 279227180
Ngày hết hạn: 20/01/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: VÕ QUỐC PHƯƠNG
Số thẻ: 179225668
Ngày hết hạn: 20/01/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: THẠCH NGỌC NIÊN
Số thẻ: 284220184
Ngày hết hạn: 20/01/2027
Nơi cấp thẻ: Trà Vinh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: TRẦN NGỌC NGÀ
Số thẻ: 192220427
Ngày hết hạn: 20/01/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: