Tổng số hướng dẫn viên: 35022
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: ĐỖ VĂN THÀNH
Số thẻ: 122180675
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN THẾ TÙNG
Số thẻ: 122180680
Ngày hết hạn: 30/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Tại điểm
3
Họ và tên: TRỊNH THỊ HƯƠNG GIANG
Số thẻ: 322230324
Ngày cấp: 30/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Tại điểm
Điểm du lịch: Đền Xã Tắc, Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Khu DLQG Trà Cổ (Khu Du lịch quốc gia Trà Cổ)
Thẻ Tại điểm
4
Họ và tên: PHẠM THỊ HUẦN
Số thẻ: 322230325
Ngày cấp: 30/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Tại điểm
Điểm du lịch: Đình Trà Cổ, Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Khu DLQG Trà Cổ (Khu Du lịch quốc gia Trà Cổ)
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: Lê Thị Quỳnh
Số thẻ: 138230200
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN DŨNG
Số thẻ: 122231454
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: NGUYỄN VĂN DŨNG
Số thẻ: 122231455
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: ĐINH HOÀNG ĐẠI
Số thẻ: 122231456
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: TRẦN VĂN HƯỚNG
Số thẻ: 133230464
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: TRẦN TRUNG HIẾU
Số thẻ: 133230465
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: VŨ ĐẠI VIỆT
Số thẻ: 133230466
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: ĐOÀN THỊ NGỌC HẢI
Số thẻ: 122231457
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: ĐỖ VĂN DUY
Số thẻ: 133230467
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: TRẦN THỊ HƯỜNG
Số thẻ: 122231458
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: TRẦN VĂN NHƯỢNG
Số thẻ: 133230468
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: