Tổng số hướng dẫn viên: 20357
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 20306
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 19
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 32
1
Họ và tên: ĐINH QUANG DƯƠNG
Số thẻ: 168140202
Ngày hết hạn: 31/12/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 năm,
2
Họ và tên: ĐINH QUANG GIANG
Số thẻ: 122120314
Ngày hết hạn: 27/12/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 năm, 12 tháng, 2 ngày
3
Họ và tên: LÊ THỊ QUỲNH OANH
Số thẻ: 148120587
Ngày hết hạn: 27/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 năm, 12 tháng, 2 ngày
4
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN DŨNG
Số thẻ: 148141141
Ngày hết hạn: 27/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 12 tháng, 1 ngày
5
Họ và tên: LÊ ĐỊNH ĐẠT
Số thẻ: 148141144
Ngày hết hạn: 27/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 12 tháng, 1 ngày
6
Họ và tên: PHẠM THỊ PHƯƠNG LOAN
Số thẻ: 148141147
Ngày hết hạn: 27/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 12 tháng, 1 ngày
7
Họ và tên: PHẠM VĂN HÙNG
Số thẻ: 122140420
Ngày hết hạn: 27/12/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 12 tháng, 1 ngày
8
Họ và tên: PHÙNG XUÂN BÁCH
Số thẻ: 101112058
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 11 tháng, 24 ngày
9
Họ và tên: VƯƠNG ĐÌNH THỊNH
Số thẻ: 148110574
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 11 tháng, 24 ngày
10
Họ và tên: NGUYỄN TỰ LẬP
Số thẻ: 101122096
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 năm, 11 tháng, 24 ngày
11
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC DŨNG
Số thẻ: 101122106
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 năm, 11 tháng, 24 ngày
12
Họ và tên: LÊ VĂN NAM
Số thẻ: 201141180
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hết hạn thẻ
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 11 tháng, 23 ngày
13
Họ và tên: NGUYỄN VĂN LÊ
Số thẻ: 201141189
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 11 tháng, 23 ngày
14
Họ và tên: BÙI ANH TUẤN
Số thẻ: 201141196
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 11 tháng, 23 ngày
15
Họ và tên: VŨ HOÀNG CHINH
Số thẻ: 101143023
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 11 tháng, 23 ngày
16
Họ và tên: TRẦN ANH THƯ
Số thẻ: 148141132
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 11 tháng, 23 ngày
17
Họ và tên: NGUYỄN SONG THỤC ĐOAN
Số thẻ: 148141134
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 11 tháng, 23 ngày
18
Họ và tên: LÊ VĂN HƯỞNG
Số thẻ: 148141138
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 11 tháng, 23 ngày
19
Họ và tên: VŨ THỊ HƯƠNG LAN
Số thẻ: 201172447
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
20
Họ và tên: ĐINH NGỌC HẢI
Số thẻ: 201172448
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
21
Họ và tên: HOÀNG THỊ HƯNG HÀ
Số thẻ: 201172449
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
22
Họ và tên: ĐÀO THIỆN HẢI
Số thẻ: 201172450
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
23
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ANH
Số thẻ: 201172451
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
24
Họ và tên: LÒ KIM DUNG
Số thẻ: 201172452
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
25
Họ và tên: VŨ MẠNH TRÍ
Số thẻ: 201172453
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
26
Họ và tên: TRẦN ĐỨC ANH
Số thẻ: 201172455
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
27
Họ và tên: PHAN ĐĂNG DUY
Số thẻ: 201172456
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
28
Họ và tên: TRẦN MINH PHÚC
Số thẻ: 201172457
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
29
Họ và tên: VŨ TUẤN ANH
Số thẻ: 201172458
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
30
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HỒNG
Số thẻ: 201172459
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
31
Họ và tên: ĐÀO THỊ YẾN
Số thẻ: 201172460
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
32
Họ và tên: BÀN VĂN ÍCH
Số thẻ: 201172461
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
33
Họ và tên: ĐỖ THỊ HUỆ
Số thẻ: 201172454
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
34
Họ và tên: NGUYỄN ANH SƠN
Số thẻ: 101174320
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
35
Họ và tên: TRẦN ĐÌNH TOÀN
Số thẻ: 101174321
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
36
Họ và tên: BÙI QUỐC HƯNG
Số thẻ: 101174322
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
37
Họ và tên: NGUYỄN THANH HẢI
Số thẻ: 101174323
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
38
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRUNG
Số thẻ: 101174324
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
39
Họ và tên: TRẦN HUY NHẬT
Số thẻ: 101174325
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
40
Họ và tên: TRẦN THỊ HUYỀN MY
Số thẻ: 101174326
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
41
Họ và tên: NGUYỄN PHAN MINH NGỌC
Số thẻ: 101174327
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
42
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Số thẻ: 101174328
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
43
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN
Số thẻ: 101174329
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
44
Họ và tên: ĐẶNG THỊ NGÁT
Số thẻ: 101174330
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
45
Họ và tên: CAO THỊ THẢO
Số thẻ: 101174331
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
46
Họ và tên: TRẦN HỒNG GẤM
Số thẻ: 101174332
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
47
Họ và tên: TRẦN TÚ OANH
Số thẻ: 101174333
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
48
Họ và tên: ĐINH XUÂN CƯƠNG
Số thẻ: 101174334
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Hungarian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
49
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRÁNG
Số thẻ: 101174335
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 22 ngày
50
Họ và tên: MAI THỊ LIỄU
Số thẻ: 238170334
Ngày hết hạn: 18/12/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng, 21 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch