Tổng số hướng dẫn viên: 26634
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: ĐOÀN THU TRANG
Số thẻ: 101101527
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN KHẮC THUẬN
Số thẻ: 101111763
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN
Số thẻ: 101111888
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: PHẠM QUỐC HUY
Số thẻ: 101111973
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH TUẤN
Số thẻ: 101111975
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: PHAN THANH HỒNG
Số thẻ: 101142834
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: VƯƠNG ĐẮC DŨNG
Số thẻ: 101142858
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: LÊ DUY HÒA
Số thẻ: 101142952
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: VŨ MẠNH HÀ
Số thẻ: 101142992
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: TRẦN XUÂN THƠI
Số thẻ: 101142996
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH
Số thẻ: 101163486
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Số thẻ: 101173796
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: VŨ THANH TÙNG
Số thẻ: 101173883
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TÂM
Số thẻ: 101173986
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: VŨ QUANG HƯNG
Số thẻ: 101173993
Ngày hết hạn: 24/11/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm