Tổng số hướng dẫn viên: 32631
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: NHUYỄN VĂN THỦY
Số thẻ: 240220358
Ngày hết hạn: 24/09/2027
Nơi cấp thẻ: Nghệ An
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: Lê Công Nghĩa
Số thẻ: 138220190
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: Nguyễn Tài Linh
Số thẻ: 138220191
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: Dương Thị Hằng
Số thẻ: 138220192
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: Đỗ Ngọc Bích
Số thẻ: 138220193
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: Nguyễn Văn Toản
Số thẻ: 138220194
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: Đoàn Thị Hà
Số thẻ: 138220195
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: Nguyễn Văn Vũ
Số thẻ: 138220196
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: DOÃN VĂN TƯỞNG
Số thẻ: 225220231
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: ĐINH THỊ MAI QUYÊN
Số thẻ: 252220649
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: PHAN THỊ PHƯƠNG TRINH
Số thẻ: 252220650
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: TRẦN ĐĂNG ĐỆ
Số thẻ: 179121758
Ngày hết hạn: 22/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: CAO TÀI LỘC
Số thẻ: 179173402
Ngày hết hạn: 22/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Indonesia
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: TRẦN LÂM HÀ
Số thẻ: 279175291
Ngày hết hạn: 22/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: VŨ TUẤN ANH
Số thẻ: 101226657
Ngày hết hạn: 22/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: