Tổng số hướng dẫn viên: 18642
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 18617
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 3
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 22
1
Họ và tên: LÊ QUỐC CƯỜNG
Số thẻ: 138140144
Ngày hết hạn: 15/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 15 ngày
2
Họ và tên: TIÊU CÔNG THÀNH
Số thẻ: 193170107
Ngày hết hạn: 15/05/2020
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 14 ngày
3
Họ và tên: HUỲNH THỊ BÍCH HỢP
Số thẻ: 193170108
Ngày hết hạn: 15/05/2020
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 14 ngày
4
Họ và tên: LÊ MINH TUẤN
Số thẻ: 193170106
Ngày hết hạn: 10/05/2020
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 9 ngày
5
Họ và tên: VŨ HOÀNG THÁI HÀ
Số thẻ: 120110134
Ngày hết hạn: 04/05/2020
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 4 tháng, 5 ngày
6
Họ và tên: NGUYỄN THẠC TÂN
Số thẻ: 101111756
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 4 tháng, 4 ngày
7
Họ và tên: VŨ VĂN HOÀ
Số thẻ: 201110191
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 4 tháng, 4 ngày
8
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ TÚ CHINH
Số thẻ: 101142753
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 3 ngày
9
Họ và tên: NGUYỄN DIỆU HUYỀN
Số thẻ: 101173869
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 2 ngày
10
Họ và tên: LÊ TRỌNG NGHĨA
Số thẻ: 101173870
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 2 ngày
11
Họ và tên: TRỊNH CÔNG MINH
Số thẻ: 101173871
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 2 ngày
12
Họ và tên: ĐỖ VĂN MẠNH
Số thẻ: 101173872
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 2 ngày
13
Họ và tên: BÙI GIA BẢO
Số thẻ: 201172152
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 2 ngày
14
Họ và tên: DƯƠNG THỊ LINH CHI
Số thẻ: 201172153
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 2 ngày
15
Họ và tên: LÊ QUANG ANH
Số thẻ: 201172154
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 2 ngày
16
Họ và tên: NGUYỄN CÔNG THUẬN
Số thẻ: 201172155
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 2 ngày
17
Họ và tên: LÊ VĂN QUYẾT
Số thẻ: 201172156
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 2 ngày
18
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN ĐẠT
Số thẻ: 201172157
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 2 ngày
19
Họ và tên: VŨ ĐÌNH TÚ
Số thẻ: 201172158
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 2 ngày
20
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀN
Số thẻ: 201172159
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 2 ngày
21
Họ và tên: LÊ VĂN THẮNG
Số thẻ: 168140192
Ngày hết hạn: 30/04/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng,
22
Họ và tên: NGUYỄN THANH BA
Số thẻ: 168170109
Ngày hết hạn: 30/04/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 tháng, 29 ngày
23
Họ và tên: NGUYỄN CAO TRÍ
Số thẻ: 168170110
Ngày hết hạn: 30/04/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 tháng, 29 ngày
24
Họ và tên: HOÀNG ĐỨC ANH
Số thẻ: 136140128
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
25
Họ và tên: ĐẶNG VĂN LONG
Số thẻ: 248140760
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
26
Họ và tên: VĂN NGỌC SƠN
Số thẻ: 248140761
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
27
Họ và tên: PHAN QUỐC HUY
Số thẻ: 248140763
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
28
Họ và tên: LÊ BẢO HOÀI DUNG
Số thẻ: 248140764
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
29
Họ và tên: PHAN THANH CÔNG
Số thẻ: 248140765
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
30
Họ và tên: MAI NAM HẢI
Số thẻ: 248140766
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
31
Họ và tên: ĐINH THỊ NGỌC ANH
Số thẻ: 248140768
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
32
Họ và tên: ĐINH XUÂN ĐỨC
Số thẻ: 148140972
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
33
Họ và tên: LÊ ANH TUÂN
Số thẻ: 148140973
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
34
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG
Số thẻ: 148140974
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
35
Họ và tên: TÔ THỊ PHƯƠNG
Số thẻ: 148140975
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
36
Họ và tên: VÕ THỊ PHƯƠNG
Số thẻ: 148140979
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
37
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÉ TUY
Số thẻ: 148140981
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
38
Họ và tên: ĐẶNG VĂN GIANG
Số thẻ: 148140982
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
39
Họ và tên: PHAN VÂN PHƯƠNG
Số thẻ: 148140984
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
40
Họ và tên: TRỊNH THỊ YẾN NHI
Số thẻ: 148140989
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
41
Họ và tên: TRẦN THỊ HẢI ĐƯỜNG
Số thẻ: 148140990
Ngày hết hạn: 29/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 29 ngày
42
Họ và tên: NGUYỄN HUY TUYẾN
Số thẻ: 101100454
Ngày hết hạn: 28/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 năm, 3 tháng, 29 ngày
43
Họ và tên: LƯƠNG CHÍ ĐỨC
Số thẻ: 101101048
Ngày hết hạn: 28/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 năm, 3 tháng, 29 ngày
44
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NHẤT
Số thẻ: 101101570
Ngày hết hạn: 28/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 năm, 3 tháng, 29 ngày
45
Họ và tên: LƯƠNG ĐỨC HIỆP
Số thẻ: 101101592
Ngày hết hạn: 28/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 năm, 3 tháng, 29 ngày
46
Họ và tên: NGUYỄN THANH TRUNG
Số thẻ: 101111718
Ngày hết hạn: 28/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 3 tháng, 29 ngày
47
Họ và tên: NGÔ VĂN HOÀN
Số thẻ: 101111870
Ngày hết hạn: 28/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 3 tháng, 29 ngày
48
Họ và tên: NGUYỄN TOÀN TRUNG
Số thẻ: 101111884
Ngày hết hạn: 28/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 3 tháng, 29 ngày
49
Họ và tên: NINH VĂN DƯƠNG
Số thẻ: 101111887
Ngày hết hạn: 28/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 3 tháng, 29 ngày
50
Họ và tên: ĐINH VĂN THỂ
Số thẻ: 101142788
Ngày hết hạn: 28/04/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 3 tháng, 28 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch