Tổng số hướng dẫn viên: 19677
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 19646
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 3
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 28
1
Họ và tên: NGUYỄN HỮU HẠNH NHI
Số thẻ: 148141078
Ngày hết hạn: 11/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 14 ngày
2
Họ và tên: VÕ THỊ THU HÀ
Số thẻ: 252140167
Ngày hết hạn: 09/09/2020
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 12 ngày
3
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG THÁI
Số thẻ: 252140166
Ngày hết hạn: 05/09/2020
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 8 ngày
4
Họ và tên: TRẦN HOÀI THU
Số thẻ: 248110257
Ngày hết hạn: 29/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 8 tháng, 2 ngày
5
Họ và tên: LÊ VĂN DŨNG
Số thẻ: 248140864
Ngày hết hạn: 29/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 1 ngày
6
Họ và tên: ĐỖ THÀNH TÂM
Số thẻ: 148141059
Ngày hết hạn: 29/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 1 ngày
7
Họ và tên: NGUYỄN HÒA BÌNH
Số thẻ: 148141062
Ngày hết hạn: 29/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 1 ngày
8
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY
Số thẻ: 148141064
Ngày hết hạn: 29/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 1 ngày
9
Họ và tên: THÂN VĂN HÒA
Số thẻ: 148141063
Ngày hết hạn: 29/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 1 ngày
10
Họ và tên: HOÀNG NGỌC NAM PHƯƠNG
Số thẻ: 148141067
Ngày hết hạn: 29/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 1 ngày
11
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRÃI
Số thẻ: 148141068
Ngày hết hạn: 29/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 1 ngày
12
Họ và tên: TRẦN MINH TUẤN
Số thẻ: 125110117
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 28 ngày
13
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TÌNH
Số thẻ: 201141071
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 27 ngày
14
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG
Số thẻ: 201141097
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 27 ngày
15
Họ và tên: ĐỖ THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 238170321
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 26 ngày
16
Họ và tên: BÙI VĂN VIẾT
Số thẻ: 238170322
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 26 ngày
17
Họ và tên: DƯƠNG XUÂN THỌ
Số thẻ: 238170323
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 26 ngày
18
Họ và tên: MAI VĂN CẢNH
Số thẻ: 138170001
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 26 ngày
19
Họ và tên: LÊ MINH ĐỨC
Số thẻ: 238170324
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 26 ngày
20
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TIẾN
Số thẻ: 238170325
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 26 ngày
21
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ HỒNG
Số thẻ: 238170326
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 26 ngày
22
Họ và tên: PHẠM VIẾT CƯƠNG
Số thẻ: 238170327
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 26 ngày
23
Họ và tên: CÀ QUYẾT SƠN
Số thẻ: 201172320
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 26 ngày
24
Họ và tên: LÊ ĐÌNH TOẠI
Số thẻ: 201172322
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 26 ngày
25
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
Số thẻ: 201172321
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 26 ngày
26
Họ và tên: TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG
Số thẻ: 101142867
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 25 ngày
27
Họ và tên: NGUYỄN KHẮC THUẬN
Số thẻ: 101111763
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 26 ngày
28
Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG VÂN
Số thẻ: 101111900
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English, Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 26 ngày
29
Họ và tên: LÊ THUÝ HẠNH
Số thẻ: 101111925
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 26 ngày
30
Họ và tên: LÊ NGỌC HUY
Số thẻ: 101111940
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 26 ngày
31
Họ và tên: NGUYỄN THANH TUẤN
Số thẻ: 101111951
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 26 ngày
32
Họ và tên: TẠ HƯƠNG GIANG
Số thẻ: 101111964
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 26 ngày
33
Họ và tên: PHẠM QUỐC HUY
Số thẻ: 101111973
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 26 ngày
34
Họ và tên: ĐOÀN VĂN ĐĂNG
Số thẻ: 101112002
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 26 ngày
35
Họ và tên: BÙI THÚY HUÂN
Số thẻ: 101142857
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 25 ngày
36
Họ và tên: VƯƠNG ĐẮC DŨNG
Số thẻ: 101142858
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 25 ngày
37
Họ và tên: NGUYỄN VĂN DŨNG
Số thẻ: 101142886
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 25 ngày
38
Họ và tên: LÊ VIỆT TUẤN
Số thẻ: 101142897
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 25 ngày
39
Họ và tên: PHÙNG DUY LINH
Số thẻ: 101142901
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 25 ngày
40
Họ và tên: PHẠM HỒNG HẠNH
Số thẻ: 101142908
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 25 ngày
41
Họ và tên: ĐỖ ANH TUẤN
Số thẻ: 101142911
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 25 ngày
42
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT
Số thẻ: 101142957
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 25 ngày
43
Họ và tên: TRẦN THỊ HUẤN
Số thẻ: 101174103
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 24 ngày
44
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG DIỆU
Số thẻ: 101174104
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 24 ngày
45
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Số thẻ: 101174105
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 24 ngày
46
Họ và tên: NGUYỄN BẰNG GIANG
Số thẻ: 101174106
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 24 ngày
47
Họ và tên: ĐỖ TIẾN HUY
Số thẻ: 101174107
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 24 ngày
48
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHIẾN
Số thẻ: 101174108
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 24 ngày
49
Họ và tên: LÊ THỊ HOÀI SANG
Số thẻ: 101174109
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 24 ngày
50
Họ và tên: NGUYỄN PHI KHANH
Số thẻ: 101174110
Ngày hết hạn: 23/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 24 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch