Tổng số hướng dẫn viên: 26642
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG DANH
Số thẻ: 182110144
Ngày hết hạn: 10/07/2025
Nơi cấp thẻ: Tiền Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: HUỲNH MINH SANG
Số thẻ: 282200470
Ngày hết hạn: 10/07/2025
Nơi cấp thẻ: Tiền Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẢO TIÊN
Số thẻ: 282200471
Ngày hết hạn: 10/07/2025
Nơi cấp thẻ: Tiền Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: NGUYỄN HUY TUYẾN
Số thẻ: 101100454
Ngày hết hạn: 09/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN THÀNH
Số thẻ: 101101538
Ngày hết hạn: 09/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: CAO NHƯ HOÀNG
Số thẻ: 101111794
Ngày hết hạn: 09/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: NGUYỄN VĂN KHOA
Số thẻ: 201110177
Ngày hết hạn: 09/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: DƯƠNG VĂN HĂNG
Số thẻ: 101111906
Ngày hết hạn: 09/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: HOÀNG ĐỨC HIẾU
Số thẻ: 101111958
Ngày hết hạn: 09/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: ĐINH VĂN TỚI
Số thẻ: 101112023
Ngày hết hạn: 09/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: NGUYỄN THANH TUẤN
Số thẻ: 101142721
Ngày hết hạn: 09/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: TÔ MINH LONG
Số thẻ: 101142761
Ngày hết hạn: 09/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN VĂN MINH
Số thẻ: 101142771
Ngày hết hạn: 09/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LONG
Số thẻ: 101142780
Ngày hết hạn: 09/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: LÊ ĐÌNH HÒA
Số thẻ: 201141019
Ngày hết hạn: 09/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm