Tổng số hướng dẫn viên: 28144
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: NGUYỄN QUANG CHUNG
Số thẻ: 125210157
Ngày hết hạn: 16/06/2026
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN DŨNG
Số thẻ: 274210204
Ngày hết hạn: 16/06/2026
Nơi cấp thẻ: Bình Dương
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN THIỆN QUÝ
Số thẻ: 146212206
Ngày hết hạn: 16/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: TRẦN DƯƠNG HUY HOÀNG
Số thẻ: 246210891
Ngày hết hạn: 16/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: ĐÀO NGỌC THỊNH
Số thẻ: 201213543
Ngày hết hạn: 15/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: BÙI TIẾN HỢI
Số thẻ: 201213544
Ngày hết hạn: 15/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHIẾN
Số thẻ: 201213545
Ngày hết hạn: 15/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: TRẦN HOÀNG PHONG
Số thẻ: 179215595
Ngày hết hạn: 15/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: NGUYỄN NHẬT LINH
Số thẻ: 292210966
Ngày hết hạn: 15/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: NGUYỄN TÀI LỢI
Số thẻ: 292210967
Ngày hết hạn: 15/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ TÚ CHINH
Số thẻ: 101142753
Ngày hết hạn: 14/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HÙNG
Số thẻ: 101216402
Ngày hết hạn: 14/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: HỨA MINH ANH
Số thẻ: 101216403
Ngày hết hạn: 14/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG BỀN
Số thẻ: 144210003
Ngày hết hạn: 14/06/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: PHẠM THỊ THANH BÌNH
Số thẻ: 244210008
Ngày hết hạn: 14/06/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: