Tổng số hướng dẫn viên: 33957
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: LÊ THỊ THANH THỦY
Số thẻ: 201234115
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: ĐINH XUÂN CƯƠNG
Số thẻ: 101174334
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hungarian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: HOÀNG THỊ LY
Số thẻ: 201234116
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: LÊ THỊ NHƯ Ý
Số thẻ: 201234117
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: TRẦN VĂN CƯỜNG
Số thẻ: 201234118
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHUNG
Số thẻ: 201234119
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: HỒ THỊ DUNG
Số thẻ: 101236782
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: ĐỖ TIẾN HÙNG
Số thẻ: 101236783
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG ANH
Số thẻ: 101236784
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: NGUYỄN HƯƠNG LY
Số thẻ: 101236785
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: BÙI MINH VƯƠNG
Số thẻ: 101236786
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: NGUYỄN NHƯ QUÂN
Số thẻ: 101236787
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: ĐÀO THỊ THẢO
Số thẻ: 101236788
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: PHẠM CÔNG ĐOÀN
Số thẻ: 101236789
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: LÊ QUANG HÂN
Số thẻ: 101174256
Ngày hết hạn: 27/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm