Tổng số hướng dẫn viên: 23068
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC PHỤNG
Số thẻ: 145120158
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: LƯU VĂN HIỀNG
Số thẻ: 179121826
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LINH
Số thẻ: 145120159
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: ĐẶNG THANH PHƯỚC
Số thẻ: 179121868
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: TRẦN THỊ NHƯ ANH
Số thẻ: 279153855
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: BÙI HOÀI THANH TRÚC
Số thẻ: 279153976
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: VŨ MINH QUÝ
Số thẻ: 279153992
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: TRƯƠNG THÀNH TÂN
Số thẻ: 179152908
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: THẠCH SẦM NANE
Số thẻ: 179152925
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THẮNG
Số thẻ: 179152930
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: HUỲNH VĂN KHANG
Số thẻ: 179163006
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 2 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: HỒ THANH NHƠN
Số thẻ: 179163039
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 2 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: BÙI THANH TÙNG
Số thẻ: 179184203
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: PHẠM XUÂN DƯƠNG
Số thẻ: 179184204
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Số thẻ: 179184205
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch