Tổng số hướng dẫn viên: 27348
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: PHẠM XUÂN LƯU
Số thẻ: 122211223
Ngày hết hạn: 05/03/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: PHẠM ĐỨC LAI
Số thẻ: 122211224
Ngày hết hạn: 05/03/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: TRẦN ĐỨC VINH
Số thẻ: 156110239
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: BÙI ANH CƯỜNG
Số thẻ: 156110240
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: Giáp Văn Cường
Số thẻ: 224170178
Ngày hết hạn: 04/03/2026
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: TRẦN VĂN MINH
Số thẻ: 289210302
Ngày hết hạn: 04/03/2026
Nơi cấp thẻ: An Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA
Số thẻ: 179111427
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: ĐỔNG TƯỜNG VĂN
Số thẻ: 179111511
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: VÕ NGỌC HUẾ THANH
Số thẻ: 182140159
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Tiền Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: VÕ BẨM
Số thẻ: 246160548
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: PHÙNG THỊ THỈ
Số thẻ: 279175118
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: THẠCH THU
Số thẻ: 179173595
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN THANH TOÀN
Số thẻ: 179173745
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: HỒ SỸ TUẤN
Số thẻ: 268210285
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: TRẦN THỊ TRINH
Số thẻ: 146212195
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: