Tổng số hướng dẫn viên: 29048
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: LƯU TRUNG KIÊN
Số thẻ: 101100561
Ngày hết hạn: 09/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 11 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN THẠCH CƯƠNG
Số thẻ: 101100740
Ngày hết hạn: 09/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 11 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRÌNH
Số thẻ: 101101303
Ngày hết hạn: 09/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 11 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG VÂN
Số thẻ: 101111900
Ngày hết hạn: 09/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: TRẦN THỊ BÍCH LIÊN
Số thẻ: 101112016
Ngày hết hạn: 09/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: TRẦN MẠNH DŨNG
Số thẻ: 101112069
Ngày hết hạn: 09/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC NAM
Số thẻ: 101163697
Ngày hết hạn: 09/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: NGUYỄN NHẬT QUANG
Số thẻ: 101173806
Ngày hết hạn: 09/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: NGUYỄN THU TRANG
Số thẻ: 101174013
Ngày hết hạn: 09/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: ĐỖ VĂN TÌNH
Số thẻ: 101174290
Ngày hết hạn: 09/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Số thẻ: 101174370
Ngày hết hạn: 09/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: NGUYỄN THỊ YÊN
Số thẻ: 101174372
Ngày hết hạn: 09/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH THÀNH
Số thẻ: 201100116
Ngày hết hạn: 08/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 11 năm
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: LÊ HOÀNG SƠN
Số thẻ: 201172164
Ngày hết hạn: 08/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: ĐÀO THỊ KIỀU GIANG
Số thẻ: 201213570
Ngày hết hạn: 08/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: