Tổng số hướng dẫn viên: 21902
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Số thẻ: 149150246
Ngày hết hạn: 20/07/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: ĐINH ĐỨC THUẬN
Số thẻ: 101122144
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: TRẦN VĂN QUÝ
Số thẻ: 101122156
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: HOÀNG HỮU THĂNG
Số thẻ: 101122158
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: PHẠM HỒNG SƠN
Số thẻ: 101122200
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: HOÀNG VĂN HOÀI
Số thẻ: 101153183
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LIÊN
Số thẻ: 101153194
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THƠ
Số thẻ: 138180153
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: ĐẶNG VĂN CỘNG
Số thẻ: 101184630
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: CHU VĂN TỎA
Số thẻ: 101184631
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: NGÔ THỊ THANH THANH
Số thẻ: 101184632
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Portuguese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: PHẠM THỊ MỸ HUYỀN
Số thẻ: 101184633
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN QUANG VINH
Số thẻ: 101184634
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC
Số thẻ: 101184635
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: VŨ THỊ HƯƠNG LAN
Số thẻ: 101184636
Ngày hết hạn: 19/07/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch