Tổng số hướng dẫn viên: 20290
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 20227
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 21
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 42
1
Họ và tên: LƯƠNG ĐÌNH THUẬN
Số thẻ: 144120113
Ngày hết hạn: 23/02/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 năm, 1 tháng, 25 ngày
2
Họ và tên: TỪ HỮU THỌ
Số thẻ: 244150207
Ngày hết hạn: 23/02/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 năm, 1 tháng, 24 ngày
3
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THẢO
Số thẻ: 144180006
Ngày hết hạn: 23/02/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 23 ngày
4
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH THÚY
Số thẻ: 148151177
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 năm, 1 tháng, 14 ngày
5
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG
Số thẻ: 248180034
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
6
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HIỀN
Số thẻ: 248180035
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
7
Họ và tên: NGÔ VIẾT TRUNG
Số thẻ: 248180036
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
8
Họ và tên: PHẠM HÙNG
Số thẻ: 248180037
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
9
Họ và tên: LÊ MINH THÁI
Số thẻ: 148180168
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
10
Họ và tên: ĐINH THỊ BÍCH TRÂM
Số thẻ: 148180169
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
11
Họ và tên: LÊ DUY VŨ
Số thẻ: 148180170
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
12
Họ và tên: ĐỖ THỊ KIỀU TRINH
Số thẻ: 148180171
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
13
Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHÚ
Số thẻ: 148180172
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
14
Họ và tên: NGUYỄN THỊ DẠ THẢO
Số thẻ: 148180173
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
15
Họ và tên: HOÀNG THÀNH
Số thẻ: 148180174
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
16
Họ và tên: HOÀNG ĐỨC THỊNH
Số thẻ: 148180175
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
17
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HIẾU
Số thẻ: 148180176
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
18
Họ và tên: LÊ HOÀNG LONG
Số thẻ: 148180177
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
19
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Số thẻ: 148180178
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
20
Họ và tên: CAO DUY HƯNG
Số thẻ: 148180179
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
21
Họ và tên: LÂM QUANG HIẾU
Số thẻ: 148180180
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
22
Họ và tên: NGUYỄN ANH CHI
Số thẻ: 148180181
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
23
Họ và tên: NGÔ THỊ KIM
Số thẻ: 148180182
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
24
Họ và tên: LÊ THỊ THANH THÚY
Số thẻ: 148180183
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
25
Họ và tên: VÕ ANH VŨ
Số thẻ: 148180184
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
26
Họ và tên: PHẠM TRẦN KỶ TRANG
Số thẻ: 148180185
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
27
Họ và tên: HÀ THỊ THIỀU XÔN
Số thẻ: 148180186
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
28
Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Số thẻ: 148180187
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
29
Họ và tên: VÕ THỊ HÀ
Số thẻ: 148180188
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
30
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN
Số thẻ: 148180189
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
31
Họ và tên: NGUYỄN QUỲNH MAI
Số thẻ: 148180190
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
32
Họ và tên: PHAN CẢNH VĂN
Số thẻ: 148180191
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
33
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THANH
Số thẻ: 148180192
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
34
Họ và tên: PHẠM THỊ VIÊN
Số thẻ: 148180193
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
35
Họ và tên: TRẦN TIẾN THÀNH
Số thẻ: 230180184
Ngày hết hạn: 13/02/2023
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 13 ngày
36
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NGỌC
Số thẻ: 240150204
Ngày hết hạn: 12/02/2023
Nơi cấp thẻ: Nghệ An
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 năm, 1 tháng, 13 ngày
37
Họ và tên: PHẠM THỊ ĐAN THANH
Số thẻ: 146181293
Ngày hết hạn: 12/02/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 12 ngày
38
Họ và tên: NGUYỄN THANH VÂN
Số thẻ: 293180000
Ngày hết hạn: 12/02/2023
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 12 ngày
39
Họ và tên: HUỲNH NHẬT HẢI
Số thẻ: 193180001
Ngày hết hạn: 12/02/2023
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 12 ngày
40
Họ và tên: DƯ VĨ CƯỜNG
Số thẻ: 193180002
Ngày hết hạn: 12/02/2023
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 12 ngày
41
Họ và tên: ĐÀO MINH THÔNG
Số thẻ: 234150143
Ngày hết hạn: 09/02/2023
Nơi cấp thẻ: Thái Bình
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 năm, 1 tháng, 10 ngày
42
Họ và tên: VŨ CHÍ HIẾU
Số thẻ: 234150144
Ngày hết hạn: 09/02/2023
Nơi cấp thẻ: Thái Bình
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 năm, 1 tháng, 10 ngày
43
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHỊ PHƯƠNG
Số thẻ: 168180101
Ngày hết hạn: 09/02/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 9 ngày
44
Họ và tên: THÁI DUY LINH
Số thẻ: 168180102
Ngày hết hạn: 09/02/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 9 ngày
45
Họ và tên: PHAN PHƯỚC TÂM
Số thẻ: 268180107
Ngày hết hạn: 09/02/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 9 ngày
46
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LÝ
Số thẻ: 268180108
Ngày hết hạn: 09/02/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 9 ngày
47
Họ và tên: VŨ THỊ THƯƠNG
Số thẻ: 268180109
Ngày hết hạn: 09/02/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 9 ngày
48
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC HIẾU
Số thẻ: 268180110
Ngày hết hạn: 09/02/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 9 ngày
49
Họ và tên: HÀ THỊ DUNG
Số thẻ: 168180103
Ngày hết hạn: 09/02/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 9 ngày
50
Họ và tên: ĐỖ MINH QUÂN
Số thẻ: 268180111
Ngày hết hạn: 09/02/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 1 tháng, 9 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch