Tổng số hướng dẫn viên: 30371
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: NGUYỄN QUANG TUẤN
Số thẻ: 101100776
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 12 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN ĐỖ TRUNG
Số thẻ: 101111868
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Italian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 11 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: TRẦN THANH HIẾU
Số thẻ: 101112007
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 11 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: NGÔ VĂN TÙNG
Số thẻ: 101142892
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: PHÙNG MẠNH HÙNG
Số thẻ: 201161810
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: TRẦN MẠNH CƯỜNG
Số thẻ: 101163617
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: ĐỖ HẢI VĂN
Số thẻ: 201172118
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: LẠI VĂN PHÒNG
Số thẻ: 101173899
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: VÕ NGỌC QUYỀN
Số thẻ: 244170235
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: NGUYỄN QUANG HUY
Số thẻ: 101174068
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: NGUYỄN QUANG HUY
Số thẻ: 201223655
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: LỤC THỊ THƠM
Số thẻ: 201223656
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: HOÀNG THỊ THƯƠNG
Số thẻ: 201223657
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: NGUYỄN THÁI MINH
Số thẻ: 201223658
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: THÂN THỊ MỸ DUYÊN
Số thẻ: 201223659
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: