Tổng số hướng dẫn viên: 23665
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC VŨ
Số thẻ: 268150214
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: TRẦN THỊ KIM NGÂN
Số thẻ: 179152922
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: PHẠM THỊ XUÂN HIẾU
Số thẻ: 248180308
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TUẤN KIỆT
Số thẻ: 248180309
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: HUỲNH THỊ NHƯ QUYỀN
Số thẻ: 248180311
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: ĐẶNG VĂN QUÁT
Số thẻ: 248180312
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: UÔNG THỊ HẰNG
Số thẻ: 248180313
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: ĐINH VĂN THỐNG
Số thẻ: 248180310
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: TRẦN THỊ THU THỦY
Số thẻ: 248180314
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: LÊ QUANG HUY
Số thẻ: 248180315
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: PHẠM ĐÌNH TÂM
Số thẻ: 148180973
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: BÙI DUY THUẬN
Số thẻ: 148180974
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN QUANG ĐẠO
Số thẻ: 148180975
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: ĐỖ THỊ HẰNG
Số thẻ: 148180976
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: TRẦN BỬU HOÀNG
Số thẻ: 148180977
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch