Tổng số hướng dẫn viên: 19936
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 19907
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 2
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 27
1
Họ và tên: NGUYỄN THANH TÙNG
Số thẻ: 149110188
Ngày hết hạn: 12/10/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 16 ngày
2
Họ và tên: ĐẶNG NGỌC SƠN
Số thẻ: 248140891
Ngày hết hạn: 03/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 6 ngày
3
Họ và tên: PHÙNG VĂN PHƯƠNG
Số thẻ: 248140894
Ngày hết hạn: 03/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 6 ngày
4
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN SĨ
Số thẻ: 148141097
Ngày hết hạn: 03/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 6 ngày
5
Họ và tên: VÕ THỊ MAI THÚY
Số thẻ: 148141098
Ngày hết hạn: 03/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 6 ngày
6
Họ và tên: PHẠM VĂN VIỆT
Số thẻ: 148141100
Ngày hết hạn: 03/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 6 ngày
7
Họ và tên: PHAN TIẾN VIỆT
Số thẻ: 148141104
Ngày hết hạn: 03/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 6 ngày
8
Họ và tên: NGUYỄN KHOA NGUYÊN
Số thẻ: 148141105
Ngày hết hạn: 03/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 6 ngày
9
Họ và tên: HUỲNH ĐỨC QUỐC
Số thẻ: 149110179
Ngày hết hạn: 29/09/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 3 ngày
10
Họ và tên: NGUYỄN VĂN GIỎI
Số thẻ: 238170329
Ngày hết hạn: 27/09/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 29 ngày
11
Họ và tên: CÔNG THỊ MINH HIỀN
Số thẻ: 101111998
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 8 tháng, 29 ngày
12
Họ và tên: TỐNG VIẾT TOAN
Số thẻ: 101112008
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 8 tháng, 29 ngày
13
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG TÌNH
Số thẻ: 101112022
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 8 tháng, 29 ngày
14
Họ và tên: NGUYỄN DƯƠNG NGHĨA
Số thẻ: 101112044
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 8 tháng, 29 ngày
15
Họ và tên: NGUYỄN HẢI TUYÊN
Số thẻ: 201141109
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 28 ngày
16
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG QUẾ MỸ
Số thẻ: 101142931
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese, English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 28 ngày
17
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHỦNG
Số thẻ: 101142944
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 28 ngày
18
Họ và tên: NGUYỄN DANH QUẾ
Số thẻ: 101142950
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 28 ngày
19
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH HÒA
Số thẻ: 101142954
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 28 ngày
20
Họ và tên: LÊ QUANG HƯNG
Số thẻ: 101142958
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 28 ngày
21
Họ và tên: LÊ DUY TÂN
Số thẻ: 201172361
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
22
Họ và tên: ĐỖ PHÚ DUY
Số thẻ: 201172362
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
23
Họ và tên: NGUYỄN BÁ CƯỜNG
Số thẻ: 201172363
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
24
Họ và tên: VŨ VĂN MINH
Số thẻ: 201172364
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
25
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYỀN
Số thẻ: 201172365
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
26
Họ và tên: TRẦN THỊ THIẾT
Số thẻ: 201172366
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
27
Họ và tên: TRẦN THỊ TÚ
Số thẻ: 201172367
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
28
Họ và tên: LÊ THỊ THÙY LINH
Số thẻ: 201172368
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
29
Họ và tên: LÊ XUÂN HOÀNG
Số thẻ: 201172369
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
30
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
Số thẻ: 101174155
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
31
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT HÀ
Số thẻ: 101174156
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
32
Họ và tên: PHÙNG MỘNG HOÀNG
Số thẻ: 101174157
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
33
Họ và tên: PHẠM XUÂN THẮNG
Số thẻ: 101174158
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
34
Họ và tên: VŨ THỊ THANH
Số thẻ: 101174159
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
35
Họ và tên: LƯƠNG VĂN KHOA
Số thẻ: 101174160
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
36
Họ và tên: TRẦN QUANG HUY
Số thẻ: 101174161
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
37
Họ và tên: BÙI DANH HIỂN
Số thẻ: 101174162
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: German, English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
38
Họ và tên: NGUYỄN VĂN DŨNG
Số thẻ: 101174163
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
39
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ HIẾU
Số thẻ: 101174164
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
40
Họ và tên: NGUYỄN BÁ DŨNG
Số thẻ: 101174165
Ngày hết hạn: 25/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 tháng, 27 ngày
41
Họ và tên: TRẦN NGỌC SƠN
Số thẻ: 248110280
Ngày hết hạn: 23/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 8 tháng, 27 ngày
42
Họ và tên: HỒ MẠNH TOÀN
Số thẻ: 148141091
Ngày hết hạn: 23/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 26 ngày
43
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU
Số thẻ: 148141093
Ngày hết hạn: 23/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 26 ngày
44
Họ và tên: ĐỒNG HOÀNG HỒNG
Số thẻ: 179111374
Ngày hết hạn: 22/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 8 tháng, 26 ngày
45
Họ và tên: ĐỖ SỸ TUYỂN
Số thẻ: 179111571
Ngày hết hạn: 22/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 8 tháng, 26 ngày
46
Họ và tên: TRƯƠNG PHƯỚC KHANG
Số thẻ: 179111569
Ngày hết hạn: 22/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 8 tháng, 26 ngày
47
Họ và tên: TRẦN TUYẾT NHUNG
Số thẻ: 179111607
Ngày hết hạn: 22/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 8 tháng, 26 ngày
48
Họ và tên: TRẦN VĂN LÝ
Số thẻ: 179142601
Ngày hết hạn: 22/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 25 ngày
49
Họ và tên: PHAN HỮU PHƯỚC
Số thẻ: 179142604
Ngày hết hạn: 22/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 25 ngày
50
Họ và tên: THÁI MỸ PHƯƠNG
Số thẻ: 179142607
Ngày hết hạn: 22/09/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 8 tháng, 25 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch