Tổng số hướng dẫn viên: 27044
Thẻ Tại điểm
1
Họ và tên: BÙI NGUYỄN HOÀNG VÂN TRANG
Số thẻ: 368212034
Ngày cấp: 21/01/2021
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Tại điểm
Điểm du lịch: Điểm tham quan Thác Bảo Đại
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN CHÂU TRƯỜNG
Số thẻ: 146171143
Ngày hết hạn: 20/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: PHẠM MINH TUẤN
Số thẻ: 122170630
Ngày hết hạn: 20/01/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: TỐNG MẠNH QUYẾT
Số thẻ: 101216327
Ngày hết hạn: 20/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: PHAN VĂN LỌNG
Số thẻ: 101216328
Ngày hết hạn: 20/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: ĐINH PHƯƠNG ANH
Số thẻ: 101216329
Ngày hết hạn: 20/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Italian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: BÙI HUY PHƯƠNG
Số thẻ: 101216330
Ngày hết hạn: 20/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Italian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: BÙI THỊ LOAN
Số thẻ: 101216331
Ngày hết hạn: 20/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: SÚ A BẨY
Số thẻ: 101216332
Ngày hết hạn: 20/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN DŨNG
Số thẻ: 101216333
Ngày hết hạn: 20/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: LÊ THỊ THÚY HẰNG
Số thẻ: 146212186
Ngày hết hạn: 20/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: DƯƠNG THỊ KHÁ
Số thẻ: 146212187
Ngày hết hạn: 20/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: ĐẶNG THỊ HẢO
Số thẻ: 146212188
Ngày hết hạn: 20/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: TRẦN HOÀNG THANH THU
Số thẻ: 148141072
Ngày hết hạn: 19/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: LÊ THỊ KIM PHƯỚC
Số thẻ: 148141080
Ngày hết hạn: 19/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm