Tổng số hướng dẫn viên: 20007
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 19976
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 3
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 28
1
Họ và tên: PHẠM VĂN DUẬT
Số thẻ: 244110124
Ngày hết hạn: 04/11/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 9 ngày
2
Họ và tên: LƯU NGỌC BIỂN
Số thẻ: 148110548
Ngày hết hạn: 27/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 1 ngày
3
Họ và tên: LÊ QUANG BẢO TÙNG
Số thẻ: 148110554
Ngày hết hạn: 27/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 1 ngày
4
Họ và tên: LÊ VĂN TRƯỜNG
Số thẻ: 101111977
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 24 ngày
5
Họ và tên: NGUYỄN QUANG KỶ
Số thẻ: 101111994
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 24 ngày
6
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NIỆM
Số thẻ: 101112003
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 24 ngày
7
Họ và tên: NGUYỄN VĂN VIỆT
Số thẻ: 201110280
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 24 ngày
8
Họ và tên: PHẠM TÚ DUNG
Số thẻ: 101112041
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English, French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 24 ngày
9
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC THIỆP
Số thẻ: 201141144
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 23 ngày
10
Họ và tên: ĐÀO THỊ HÀ
Số thẻ: 101142945
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 23 ngày
11
Họ và tên: TRỊNH HỮU THANH
Số thẻ: 101142949
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 23 ngày
12
Họ và tên: PHẠM THỊ THANH THÚY
Số thẻ: 201141152
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 23 ngày
13
Họ và tên: ĐẶNG TRẦN VIỆT
Số thẻ: 101142968
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 23 ngày
14
Họ và tên: LÊ THÀNH VINH
Số thẻ: 101142984
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 23 ngày
15
Họ và tên: LÊ MINH TUẤN
Số thẻ: 101142985
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 23 ngày
16
Họ và tên: LƯƠNG ĐẮC TIẾN
Số thẻ: 101142998
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 23 ngày
17
Họ và tên: PHẠM TIẾN SỸ
Số thẻ: 201172393
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 tháng, 22 ngày
18
Họ và tên: HOÀNG THỊ THÚY
Số thẻ: 201172394
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 tháng, 22 ngày
19
Họ và tên: TĂNG THÚY NGA
Số thẻ: 101174217
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 tháng, 22 ngày
20
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HIẾU
Số thẻ: 101174218
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 tháng, 22 ngày
21
Họ và tên: DƯƠNG THỊ HỒNG PHƯỢNG
Số thẻ: 101174219
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 tháng, 22 ngày
22
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐỊNH
Số thẻ: 101174220
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 tháng, 22 ngày
23
Họ và tên: VŨ LỆ THU
Số thẻ: 101174221
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 tháng, 22 ngày
24
Họ và tên: PHẠM HỮU NGHĨA
Số thẻ: 192110130
Ngày hết hạn: 18/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 22 ngày
25
Họ và tên: PHẠM TRUNG KIÊN
Số thẻ: 192140177
Ngày hết hạn: 18/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 21 ngày
26
Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Số thẻ: 191110102
Ngày hết hạn: 17/10/2020
Nơi cấp thẻ: Kiên Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 21 ngày
27
Họ và tên: NGUYỄN NHƯ TRÁNG
Số thẻ: 168110161
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 20 ngày
28
Họ và tên: TRẦN THANH HIẾU
Số thẻ: 101112007
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 20 ngày
29
Họ và tên: MAI ANH TUẤN
Số thẻ: 148110543
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 20 ngày
30
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC ĐIỀN
Số thẻ: 101112028
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 20 ngày
31
Họ và tên: NGUYỄN VÕ HIỀN
Số thẻ: 148110545
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 20 ngày
32
Họ và tên: MAI XUÂN THIỀU
Số thẻ: 168110165
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 9 tháng, 20 ngày
33
Họ và tên: HOÀNG HẬU DƯƠNG
Số thẻ: 101142956
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English, Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 19 ngày
34
Họ và tên: NGUYỄN BÁ DUY
Số thẻ: 248140899
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 19 ngày
35
Họ và tên: HUỲNH HOÀNG LONG
Số thẻ: 148141106
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 19 ngày
36
Họ và tên: NGUYỄN QUYẾT TIẾN
Số thẻ: 101142965
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 19 ngày
37
Họ và tên: TRỊNH THỊ TUYẾT
Số thẻ: 201141155
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 19 ngày
38
Họ và tên: ĐỖ THỊ THỦY
Số thẻ: 201141156
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 19 ngày
39
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHIỀU
Số thẻ: 201141157
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 19 ngày
40
Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUYÊN
Số thẻ: 101142972
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 19 ngày
41
Họ và tên: PHẠM HƯƠNG THẢO
Số thẻ: 101142974
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Italian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 19 ngày
42
Họ và tên: VŨ QUANG HIỂN
Số thẻ: 101142979
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 19 ngày
43
Họ và tên: TRẦN THÁI HUY
Số thẻ: 101142987
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 9 tháng, 19 ngày
44
Họ và tên: BÙI VĂN HIỆU
Số thẻ: 168170140
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 tháng, 18 ngày
45
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH VÍCH
Số thẻ: 101174195
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 tháng, 18 ngày
46
Họ và tên: TRẦN DUY LIÊM
Số thẻ: 101174196
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian, English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 tháng, 18 ngày
47
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY
Số thẻ: 101174197
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 tháng, 18 ngày
48
Họ và tên: LẠI THỊ KIM ĐÔNG
Số thẻ: 101174198
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 tháng, 18 ngày
49
Họ và tên: LÊ KHẢ KỲ
Số thẻ: 101174199
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 tháng, 18 ngày
50
Họ và tên: CHÌU A SẰN
Số thẻ: 101174200
Ngày hết hạn: 16/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 tháng, 18 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch