Tổng số hướng dẫn viên: 27369
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐỨC
Số thẻ: 101101175
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG HẢI
Số thẻ: 101101229
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: DƯƠNG QUANG TUẤN
Số thẻ: 101101321
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIẾU
Số thẻ: 101111784
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TIỆP
Số thẻ: 101112024
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: ĐÀO THỊ THƯƠNG
Số thẻ: 201162023
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: ĐỖ MINH SƠN
Số thẻ: 101173783
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: PHAN NGUYỄN THANH PHONG
Số thẻ: 154200112
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Phú Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: HỒ SỸ NAM
Số thẻ: 235200150
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Hà Nam
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: CHỬ THU HƯƠNG
Số thẻ: 201203287
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: CHU THỊ BÍCH THỦY
Số thẻ: 101205903
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: NGUYỄN THÚY HƯỜNG
Số thẻ: 201203288
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: PHAN VĂN NAM
Số thẻ: 201203289
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN TÚ
Số thẻ: 101205904
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: TRẦN ĐỨC QUÂN
Số thẻ: 101205905
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch