Tổng số hướng dẫn viên: 20084
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 20007
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 37
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 40
1
Họ và tên: ĐẶNG THỊ THẢO
Số thẻ: 144180009
Ngày hết hạn: 19/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 17 ngày
2
Họ và tên: TRẦN XUÂN TUYẾN
Số thẻ: 168180113
Ngày hết hạn: 16/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 14 ngày
3
Họ và tên: NGUYỄN DOÃN NGỌ
Số thẻ: 168180114
Ngày hết hạn: 16/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 14 ngày
4
Họ và tên: HA SÀN
Số thẻ: 168180115
Ngày hết hạn: 16/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 14 ngày
5
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN HỮU ANH
Số thẻ: 168150206
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 14 ngày
6
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM NHÂN
Số thẻ: 279153672
Ngày hết hạn: 13/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 12 ngày
7
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Số thẻ: 230150152
Ngày hết hạn: 13/03/2023
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 12 ngày
8
Họ và tên: TRỊNH VĂN TY
Số thẻ: 179152793
Ngày hết hạn: 13/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 12 ngày
9
Họ và tên: NGÔ VĂN ĐÍCH
Số thẻ: 130180151
Ngày hết hạn: 13/03/2023
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 11 ngày
10
Họ và tên: HOÀNG VÕ KIỆT
Số thẻ: 215180140
Ngày hết hạn: 13/03/2023
Nơi cấp thẻ: Yên Bái
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 11 ngày
11
Họ và tên: NGUYỄN PHI HỔ
Số thẻ: 275180284
Ngày hết hạn: 12/03/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 10 ngày
12
Họ và tên: BÙI MƯƠI
Số thẻ: 156150415
Ngày hết hạn: 11/03/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 10 ngày
13
Họ và tên: TRẦN THÁI HÒA
Số thẻ: 256180825
Ngày hết hạn: 11/03/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 9 ngày
14
Họ và tên: ĐỖ NGỌC PHI
Số thẻ: 256180826
Ngày hết hạn: 11/03/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 9 ngày
15
Họ và tên: PHẠM THỊ NGỌC ÁNH
Số thẻ: 256180827
Ngày hết hạn: 11/03/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 9 ngày
16
Họ và tên: TRẦN THỊ BÍCH MỸ
Số thẻ: 156180821
Ngày hết hạn: 11/03/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 9 ngày
17
Họ và tên: ĐINH THỊ KIM TUYỀN
Số thẻ: 156180822
Ngày hết hạn: 11/03/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 9 ngày
18
Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐỨC
Số thẻ: 156180823
Ngày hết hạn: 11/03/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 9 ngày
19
Họ và tên: HÀ THỊ HUYỀN
Số thẻ: 156180824
Ngày hết hạn: 11/03/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 9 ngày
20
Họ và tên: PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ
Số thẻ: 156180825
Ngày hết hạn: 11/03/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 9 ngày
21
Họ và tên: ĐẶNG DUY
Số thẻ: 156180826
Ngày hết hạn: 11/03/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 9 ngày
22
Họ và tên: ĐÀO THỊ QUÝ
Số thẻ: 168180111
Ngày hết hạn: 09/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 7 ngày
23
Họ và tên: NGUYỄN SƠN DƯƠNG
Số thẻ: 168180112
Ngày hết hạn: 09/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 7 ngày
24
Họ và tên: PHẠM DUY LINH
Số thẻ: 179121657
Ngày hết hạn: 08/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 8 ngày
25
Họ và tên: NGUYỄN LƯƠNG THÔNG
Số thẻ: 146150812
Ngày hết hạn: 08/03/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 7 ngày
26
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HOÀNH
Số thẻ: 244150204
Ngày hết hạn: 08/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 7 ngày
27
Họ và tên: PHẠM HUỲNH THỤC TRINH
Số thẻ: 179152779
Ngày hết hạn: 08/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 7 ngày
28
Họ và tên: HỒ TRÍ TÂM
Số thẻ: 146150827
Ngày hết hạn: 08/03/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 7 ngày
29
Họ và tên: HÀ THỊ VIỆT TRINH
Số thẻ: 244120158
Ngày hết hạn: 07/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 7 ngày
30
Họ và tên: ĐÀO THỊ BÌNH YÊN
Số thẻ: 244150202
Ngày hết hạn: 07/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 6 ngày
31
Họ và tên: LƯU THỊ NGÂN
Số thẻ: 144150141
Ngày hết hạn: 07/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 6 ngày
32
Họ và tên: TRẦN THỊ THU HÀ
Số thẻ: 144180007
Ngày hết hạn: 07/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 5 ngày
33
Họ và tên: ĐÀO MẠNH HÙNG
Số thẻ: 144180008
Ngày hết hạn: 07/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 5 ngày
34
Họ và tên: NGUYỄN THẢO NGUYÊN
Số thẻ: 258180131
Ngày hết hạn: 07/03/2023
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 5 ngày
35
Họ và tên: LÊ THỊ MAI THẢO
Số thẻ: 145120137
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 6 ngày
36
Họ và tên: LÊ THỊ THU HÀ
Số thẻ: 145120139
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 6 ngày
37
Họ và tên: VŨ THỊ HOÀI DUYÊN
Số thẻ: 145120140
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 6 ngày
38
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HÒA
Số thẻ: 145120131
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 6 ngày
39
Họ và tên: VÕ THANH HẢI
Số thẻ: 145120132
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 6 ngày
40
Họ và tên: NGUYỄN TỰ CƯỜNG
Số thẻ: 145120133
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 6 ngày
41
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẢO
Số thẻ: 145120136
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 6 ngày
42
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THẢO
Số thẻ: 145120138
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 6 ngày
43
Họ và tên: LÊ HỮU
Số thẻ: 145120142
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 6 ngày
44
Họ và tên: TRẦN ĐỨC DUY
Số thẻ: 145120143
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 6 ngày
45
Họ và tên: PHẠM QUANG THỊNH
Số thẻ: 145120144
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 6 ngày
46
Họ và tên: ĐÀO VĂN MINH
Số thẻ: 145120146
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 6 ngày
47
Họ và tên: LÊ VĂN LỘC
Số thẻ: 145120130
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 6 ngày
48
Họ và tên: ĐỖ ĐỨC SÁNG
Số thẻ: 168150205
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 5 ngày
49
Họ và tên: K' BIỆT
Số thẻ: 168180106
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 4 ngày
50
Họ và tên: NGÔ TRẦN THIỆN VƯƠNG
Số thẻ: 168180107
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 4 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch