Tổng số hướng dẫn viên: 26517
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: ĐOÀN THỊ HỒNG HOA
Số thẻ: 279100301
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: VŨ VĂN CƯỜNG
Số thẻ: 138100121
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: PHẠM TRƯỜNG GIANG
Số thẻ: 179111297
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG VIÊN
Số thẻ: 179111324
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: NGUYỄN DUY TÂN
Số thẻ: 179132299
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HỢP
Số thẻ: 110160451
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHÚ
Số thẻ: 110160477
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: LƯU VINH SANH
Số thẻ: 110160491
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: KIỀU TRỌNG KHƯƠNG
Số thẻ: 110160504
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: LÊ XUÂN HƯƠNG
Số thẻ: 179163301
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: NGUYỄN VĂN VIỆT
Số thẻ: 238190384
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: DƯƠNG THỊ HIỀN
Số thẻ: 138190165
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: ĐỖ VĂN THÀNH
Số thẻ: 235190148
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Hà Nam
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: PHAN THỊ HIỀN
Số thẻ: 179194805
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: NGUYỄN HUY HOÀNG
Số thẻ: 179194806
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch