Tổng số hướng dẫn viên: 21259
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 21253
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 4
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 2
1
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THANH
Số thẻ: 127150155
Ngày hết hạn: 24/05/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English, Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 24 ngày
2
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC THỊNH
Số thẻ: 127150156
Ngày hết hạn: 24/05/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 24 ngày
3
Họ và tên: HỒ ĐỨC CÔNG
Số thẻ: 275180288
Ngày hết hạn: 24/05/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 23 ngày
4
Họ và tên: DƯƠNG BÌNH NGUYÊN
Số thẻ: 240120152
Ngày hết hạn: 23/05/2023
Nơi cấp thẻ: Nghệ An
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 4 tháng, 24 ngày
5
Họ và tên: VŨ KHẮC ĐIỀN
Số thẻ: 122150430
Ngày hết hạn: 23/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 23 ngày
6
Họ và tên: LƯƠNG SƠN ĐẠT
Số thẻ: 131180017
Ngày hết hạn: 23/05/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 22 ngày
7
Họ và tên: ĐỖ VĂN TOÀN
Số thẻ: 131180018
Ngày hết hạn: 23/05/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 22 ngày
8
Họ và tên: LẠI MẠNH ĐẠT
Số thẻ: 131180019
Ngày hết hạn: 23/05/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 22 ngày
9
Họ và tên: TRẦN XUÂN THƯỜNG
Số thẻ: 231180033
Ngày hết hạn: 23/05/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 22 ngày
10
Họ và tên: PHẠM THỊ DIỆU LINH
Số thẻ: 122180682
Ngày hết hạn: 23/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 22 ngày
11
Họ và tên: KHƯƠNG THANH DUY
Số thẻ: 122180683
Ngày hết hạn: 23/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 22 ngày
12
Họ và tên: PHẠM QUANG KHẢI
Số thẻ: 122180684
Ngày hết hạn: 23/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 22 ngày
13
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN ĐẠT
Số thẻ: 122180685
Ngày hết hạn: 23/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 22 ngày
14
Họ và tên: HỒ HỮU NHÂN
Số thẻ: 291150261
Ngày hết hạn: 22/05/2023
Nơi cấp thẻ: Kiên Giang
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 22 ngày
15
Họ và tên: ÂU DINH
Số thẻ: 191150119
Ngày hết hạn: 22/05/2023
Nơi cấp thẻ: Kiên Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 22 ngày
16
Họ và tên: HOÀNG QUỐC DÂN
Số thẻ: 130160146
Ngày hết hạn: 22/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 4 tháng, 22 ngày
17
Họ và tên: BÙI DUY QUÝ
Số thẻ: 156150417
Ngày hết hạn: 21/05/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 21 ngày
18
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÂM ĐAN
Số thẻ: 256180841
Ngày hết hạn: 21/05/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 20 ngày
19
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HIẾU
Số thẻ: 256180842
Ngày hết hạn: 21/05/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 20 ngày
20
Họ và tên: TRẦN ANH TUẤN
Số thẻ: 256180843
Ngày hết hạn: 21/05/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 20 ngày
21
Họ và tên: PHẠM NGỌC THÔNG
Số thẻ: 256180844
Ngày hết hạn: 21/05/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 20 ngày
22
Họ và tên: TRẦN LỆ HẰNG
Số thẻ: 156180868
Ngày hết hạn: 21/05/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 20 ngày
23
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THỦY
Số thẻ: 156180869
Ngày hết hạn: 21/05/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 20 ngày
24
Họ và tên: VĂN THỊ HỒNG HOA
Số thẻ: 156180870
Ngày hết hạn: 21/05/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 20 ngày
25
Họ và tên: VŨ MẠNH KIÊN
Số thẻ: 156180871
Ngày hết hạn: 21/05/2023
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 20 ngày
26
Họ và tên: NGUYỄN THIỆN THỊNH
Số thẻ: 149180014
Ngày hết hạn: 20/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 19 ngày
27
Họ và tên: ĐOÀN QUỐC HUY
Số thẻ: 120120152
Ngày hết hạn: 19/05/2023
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 4 tháng, 20 ngày
28
Họ và tên: NGÔ THỊ THANH SANG
Số thẻ: 146150816
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 18 ngày
29
Họ và tên: Hoàng Văn Tuấn
Số thẻ: 168150217
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 18 ngày
30
Họ và tên: NGUYỄN MINH TUẤN
Số thẻ: 120180187
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
31
Họ và tên: PHAN KHẢI PHONG
Số thẻ: 168180124
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
32
Họ và tên: NGUYỄN THANH SƠN
Số thẻ: 296180169
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
33
Họ và tên: HẮC TẤN HOÀI NHI
Số thẻ: 246180690
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
34
Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUANG
Số thẻ: 146181494
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
35
Họ và tên: PHAN VĂN TÀI
Số thẻ: 146181495
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
36
Họ và tên: DƯƠNG THỊ CÔNG LÝ
Số thẻ: 146181496
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
37
Họ và tên: PHÙNG VĂN BẰNG
Số thẻ: 122180678
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
38
Họ và tên: VŨ THỊ NHUNG
Số thẻ: 122180679
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
39
Họ và tên: NGUYỄN THẾ TÙNG
Số thẻ: 122180680
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
40
Họ và tên: HÀ TÙNG LÂM
Số thẻ: 122180681
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
41
Họ và tên: HOÀNG XUÂN CHIẾN
Số thẻ: 222120149
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 4 tháng, 18 ngày
42
Họ và tên: ĐỖ THỊ THUỲ DƯ
Số thẻ: 191150117
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Kiên Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 17 ngày
43
Họ và tên: VŨ HOÀNG CHƯƠNG
Số thẻ: 137150139
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Ninh Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 17 ngày
44
Họ và tên: VŨ THỊ HỒNG THỦY
Số thẻ: 137180155
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Ninh Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
45
Họ và tên: BÙI VĂN BÚT
Số thẻ: 122180673
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
46
Họ và tên: NGUYỄN VŨ THANH TRÚC
Số thẻ: 231180032
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
47
Họ và tên: NGUYỄN DUY KHÁNH
Số thẻ: 131180012
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
48
Họ và tên: HOÀNG ĐÌNH LUYỆN
Số thẻ: 131180013
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
49
Họ và tên: TRẦN THỊ HIẾU
Số thẻ: 131180015
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
50
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN KHOA
Số thẻ: 131180016
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch