Tổng số hướng dẫn viên: 20253
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 20222
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 2
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 29
1
Họ và tên: NGUYỄN SONG THỤC ĐOAN
Số thẻ: 148141134
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 11 tháng, 23 ngày
2
Họ và tên: NGUYỄN HỮU VINH
Số thẻ: 148110570
Ngày hết hạn: 16/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 11 tháng, 21 ngày
3
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN
Số thẻ: 148141128
Ngày hết hạn: 16/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 11 tháng, 20 ngày
4
Họ và tên: PHAN QUANG CHUNG
Số thẻ: 236110131
Ngày hết hạn: 30/11/2020
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 11 tháng, 5 ngày
5
Họ và tên: VŨ VĂN HÙNG
Số thẻ: 136110118
Ngày hết hạn: 30/11/2020
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 11 tháng, 5 ngày
6
Họ và tên: ĐỖ VĂN LƯƠNG
Số thẻ: 136110119
Ngày hết hạn: 30/11/2020
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 11 tháng, 5 ngày
7
Họ và tên: CAO XUÂN ĐỨC
Số thẻ: 248140917
Ngày hết hạn: 28/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 11 tháng, 2 ngày
8
Họ và tên: VÕ VĂN DŨNG
Số thẻ: 101111923
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 11 tháng, 2 ngày
9
Họ và tên: PHẠM VĂN TUỆ
Số thẻ: 101112035
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 11 tháng, 2 ngày
10
Họ và tên: PHẠM THỊ KHUYÊN
Số thẻ: 101112050
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 11 tháng, 2 ngày
11
Họ và tên: HOÀNG VĂN KHÔI
Số thẻ: 101112062
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 11 tháng, 2 ngày
12
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM OANH
Số thẻ: 101174286
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
13
Họ và tên: HOÀNG NGỌC THẮNG
Số thẻ: 101143004
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 11 tháng, 1 ngày
14
Họ và tên: TRẦN VĂN NHÌ
Số thẻ: 201172426
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
15
Họ và tên: PHẠM ĐỨC VŨ
Số thẻ: 201172427
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
16
Họ và tên: HOÀNG CÔNG LONG
Số thẻ: 201172428
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
17
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHIẾN
Số thẻ: 201172429
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
18
Họ và tên: TRỊNH TRUNG ĐỨC
Số thẻ: 201172430
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
19
Họ và tên: BÙI HOÀNG HẢI
Số thẻ: 201172431
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
20
Họ và tên: BÙI THỊ LAN ANH
Số thẻ: 201172432
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
21
Họ và tên: LÊ ĐÌNH HIẾU
Số thẻ: 101174287
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
22
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN SĨ
Số thẻ: 101174288
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
23
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG HIỆP
Số thẻ: 101174289
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Italian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
24
Họ và tên: ĐỖ VĂN TÌNH
Số thẻ: 101174290
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
25
Họ và tên: TRẦN VĨNH PHÚ
Số thẻ: 101174291
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
26
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HẠNH
Số thẻ: 101174292
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
27
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HẢI
Số thẻ: 101174293
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
28
Họ và tên: TRỊNH THỊ NINH
Số thẻ: 101174294
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
29
Họ và tên: LÊ KIM NGÂN
Số thẻ: 101174295
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
30
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ THẮNG
Số thẻ: 101174296
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
31
Họ và tên: NGUYỄN VĂN DŨNG
Số thẻ: 101174297
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
32
Họ và tên: NHÂM THỊ HƯỜNG
Số thẻ: 101174298
Ngày hết hạn: 27/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 tháng,
33
Họ và tên: CÙ THỊ THẢO
Số thẻ: 225140135
Ngày hết hạn: 24/11/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 tháng, 28 ngày
34
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THIÊN QUANG
Số thẻ: 168170146
Ngày hết hạn: 24/11/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 27 ngày
35
Họ và tên: HUỲNH TẤN CƯỜNG
Số thẻ: 291170350
Ngày hết hạn: 23/11/2020
Nơi cấp thẻ: Kiên Giang
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 26 ngày
36
Họ và tên: LÊ THỊ HƯƠNG SEN
Số thẻ: 146110506
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian, English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
37
Họ và tên: THÁI MINH CẢNH
Số thẻ: 148110550
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
38
Họ và tên: TẠ MINH HIẾN
Số thẻ: 248110282
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
39
Họ và tên: TRẦN THÙY LY
Số thẻ: 248110293
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
40
Họ và tên: NGUYỄN NHẬT QUÂN
Số thẻ: 248110286
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
41
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
Số thẻ: 148110566
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
42
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG
Số thẻ: 148110575
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
43
Họ và tên: PHAN HÙNG
Số thẻ: 148110577
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
44
Họ và tên: LÊ THỊ THU HƯƠNG
Số thẻ: 146140787
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 tháng, 25 ngày
45
Họ và tên: NGUYỄN THỊ VÂN
Số thẻ: 148141121
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 tháng, 25 ngày
46
Họ và tên: PHAN QUỐC VŨ
Số thẻ: 148141122
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 tháng, 25 ngày
47
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
Số thẻ: 146140793
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 tháng, 25 ngày
48
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG GIANG
Số thẻ: 101111984
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 25 ngày
49
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUYỂN
Số thẻ: 225110112
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 25 ngày
50
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TÍN
Số thẻ: 225110113
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 25 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch