Tổng số hướng dẫn viên: 27947
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: ĐỖ VĂN CƯỜNG
Số thẻ: 249210179
Ngày hết hạn: 07/05/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: ĐÀO THỊ LỆ
Số thẻ: 222210539
Ngày hết hạn: 07/05/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: VÕ MINH THÀNH
Số thẻ: 256170789
Ngày hết hạn: 05/05/2026
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: ĐỖ THẮNG
Số thẻ: 256170802
Ngày hết hạn: 05/05/2026
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: TRẦN THỊ NHUNG
Số thẻ: 101216391
Ngày hết hạn: 06/05/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGÔ THỊ THÚY LAN
Số thẻ: 101216392
Ngày hết hạn: 06/05/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: LÊ QUỐC TRÁNG
Số thẻ: 101216393
Ngày hết hạn: 06/05/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: DƯƠNG THỊ THƠM
Số thẻ: 237210239
Ngày hết hạn: 06/05/2026
Nơi cấp thẻ: Ninh Bình
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: NGÔ CÔNG SÔNG ĐÀO
Số thẻ: 222210538
Ngày hết hạn: 06/05/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: LÊ THỊ HẠNH YÊN
Số thẻ: 256211144
Ngày hết hạn: 05/05/2026
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH QUỐC
Số thẻ: 256211145
Ngày hết hạn: 05/05/2026
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG THÀNH
Số thẻ: 256211146
Ngày hết hạn: 05/05/2026
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN HỒ HOÀI GIANG
Số thẻ: 156211566
Ngày hết hạn: 05/05/2026
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: ĐẶNG THỊ THỦY CHUNG
Số thẻ: 156211567
Ngày hết hạn: 05/05/2026
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: PHÙNG VĂN SÁU
Số thẻ: 131210118
Ngày hết hạn: 06/05/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: