Tổng số hướng dẫn viên: 26376
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: NGÔ TIẾN TÙNG
Số thẻ: 135200130
Ngày hết hạn: 25/09/2025
Nơi cấp thẻ: Hà Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH
Số thẻ: 291200015
Ngày hết hạn: 25/09/2025
Nơi cấp thẻ: Kiên Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: NGÔ HOÀNG NAM
Số thẻ: 283200240
Ngày hết hạn: 25/09/2025
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC PHƯỚC
Số thẻ: 179101108
Ngày hết hạn: 24/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: LƯ PHÚ CHÍ
Số thẻ: 179121662
Ngày hết hạn: 24/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGUYỄN PHƯỚC DUY
Số thẻ: 179121701
Ngày hết hạn: 24/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: NGUYỄN PHÚC MAI HƯƠNG
Số thẻ: 179142654
Ngày hết hạn: 24/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: PHẠM VĂN CƯỜNG
Số thẻ: 279164791
Ngày hết hạn: 24/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: HỒ THỊ ANH THƯ
Số thẻ: 179205340
Ngày hết hạn: 24/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: TRẦN THANH TRƯỜNG
Số thẻ: 179205341
Ngày hết hạn: 24/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: LÝ CHÍ THÀNH
Số thẻ: 279206924
Ngày hết hạn: 24/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: ĐOÀN CÔNG DUY PHƯƠNG
Số thẻ: 279206925
Ngày hết hạn: 24/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: TRẦN THỊ ÁI VÂN
Số thẻ: 279206926
Ngày hết hạn: 24/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: NGUYỄN VĂN KÍNH
Số thẻ: 279206927
Ngày hết hạn: 24/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: TRẦN THỊ TÚ ANH
Số thẻ: 201203391
Ngày hết hạn: 24/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: