Tổng số hướng dẫn viên: 33598
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: LÊ BẢO SINH
Số thẻ: 156180787
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: VŨ THỊ HƯƠNG GIANG
Số thẻ: 179226046
Ngày hết hạn: 29/11/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: TÔ NGỌC DANH
Số thẻ: 184220199
Ngày hết hạn: 29/11/2027
Nơi cấp thẻ: Trà Vinh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: PHẠM ĐỨC NHÂM
Số thẻ: 156221659
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: TẠ VŨ KHẮC TÙNG
Số thẻ: 156221660
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TUY
Số thẻ: 156221661
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: THỚI ANH THÙY TRANG
Số thẻ: 279227597
Ngày hết hạn: 29/11/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN HÙNG
Số thẻ: 179121709
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: ĐINH QUANG DŨNG
Số thẻ: 110220113
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: DƯƠNG NGỌC QUỲNH
Số thẻ: 208220138
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: BÙI ĐỨC HUY
Số thẻ: 168180109
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MẪU ĐƠN
Số thẻ: 279227596
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN THU THÚY AN
Số thẻ: 179226045
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: PHAN THỊ ÁI ƯƠNG
Số thẻ: 245220238
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: NGUYỄN TẤN TÀI
Số thẻ: 179163000
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm