Tổng số hướng dẫn viên: 19406
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 19375
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 2
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 29
1
Họ và tên: LÊ TỪ THÀNH
Số thẻ: 152140121
Ngày hết hạn: 22/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English, French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 24 ngày
2
Họ và tên: NGUYỄN VIẾT BẢO
Số thẻ: 248110259
Ngày hết hạn: 12/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 15 ngày
3
Họ và tên: PHÚC VĂN TOÀN
Số thẻ: 248140836
Ngày hết hạn: 12/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 14 ngày
4
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ
Số thẻ: 138110128
Ngày hết hạn: 06/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 9 ngày
5
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HOÀI
Số thẻ: 252140162
Ngày hết hạn: 06/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 8 ngày
6
Họ và tên: TRẦN THIÊN ĐẠT
Số thẻ: 252140163
Ngày hết hạn: 06/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 8 ngày
7
Họ và tên: NGUYỄN THỊ DUYÊN
Số thẻ: 152140116
Ngày hết hạn: 06/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English, Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 8 ngày
8
Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN TRANH
Số thẻ: 152140117
Ngày hết hạn: 06/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English, Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 8 ngày
9
Họ và tên: TRẦN THỊ LỆ CHƠN
Số thẻ: 152140118
Ngày hết hạn: 06/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 8 ngày
10
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG ĐỨC DUY
Số thẻ: 152140119
Ngày hết hạn: 06/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 8 ngày
11
Họ và tên: LỮ THỊ NGỌC TUYẾT
Số thẻ: 152140120
Ngày hết hạn: 06/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English, French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 8 ngày
12
Họ và tên: LÊ VĂN CÔNG
Số thẻ: 101100304
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 năm, 7 tháng, 5 ngày
13
Họ và tên: TRẦN ĐỨC CHƯƠNG
Số thẻ: 101111722
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 5 ngày
14
Họ và tên: NGHIÊM MINH SƠN
Số thẻ: 101111929
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 5 ngày
15
Họ và tên: CAO THU TRINH
Số thẻ: 101111981
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 5 ngày
16
Họ và tên: NGUYỄN VĂN GIANG
Số thẻ: 101142853
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 4 ngày
17
Họ và tên: ĐINH BẢO PHƯƠNG
Số thẻ: 101142880
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 4 ngày
18
Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG NGỌC
Số thẻ: 101174037
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 3 ngày
19
Họ và tên: BÙI HUY HOÀNG
Số thẻ: 101174038
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 3 ngày
20
Họ và tên: PHẠM SỸ TĨNH
Số thẻ: 101174039
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 3 ngày
21
Họ và tên: ĐẶNG CƯỜNG
Số thẻ: 101174040
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 3 ngày
22
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH VŨ
Số thẻ: 101174041
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 3 ngày
23
Họ và tên: NGUYỄN KIM TUYẾN
Số thẻ: 101174042
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 3 ngày
24
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU NGÂN
Số thẻ: 101174043
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 3 ngày
25
Họ và tên: ĐÀO PHI CƯỜNG
Số thẻ: 101174044
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 3 ngày
26
Họ và tên: DƯƠNG XUÂN THẮNG
Số thẻ: 101174045
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 3 ngày
27
Họ và tên: VŨ ĐÌNH TÚ
Số thẻ: 101174046
Ngày hết hạn: 02/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 3 ngày
28
Họ và tên: DOÃN PHƯỚC THÀNH
Số thẻ: 148110533
Ngày hết hạn: 01/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 4 ngày
29
Họ và tên: NGUYỄN LÂM TUẤN
Số thẻ: 248110278
Ngày hết hạn: 01/08/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 4 ngày
30
Họ và tên: NGUYỄN HỮU HIẾU
Số thẻ: 201141027
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 2 ngày
31
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG KIÊN
Số thẻ: 201141029
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 2 ngày
32
Họ và tên: LÊ THỊ MINH THANH
Số thẻ: 201141042
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 2 ngày
33
Họ và tên: DIỆP THỊ THANH HUYỀN
Số thẻ: 201141057
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 2 ngày
34
Họ và tên: VIÊN THỊ HẰNG
Số thẻ: 201141064
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 7 tháng, 2 ngày
35
Họ và tên: LƯƠNG TUẤN ANH
Số thẻ: 201172285
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 1 ngày
36
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN VŨ
Số thẻ: 201172286
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 1 ngày
37
Họ và tên: NGUYỄN THIÊN QUỐC
Số thẻ: 201172287
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 1 ngày
38
Họ và tên: VŨ THỊ HẢI HÀ
Số thẻ: 201172288
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 1 ngày
39
Họ và tên: BÙI VĂN THÁI
Số thẻ: 201172289
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 1 ngày
40
Họ và tên: NGÔ THỊ KIỀU OANH
Số thẻ: 201172290
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 1 ngày
41
Họ và tên: PHẠM THỊ TỐ TRINH
Số thẻ: 201172291
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 tháng, 1 ngày
42
Họ và tên: LÊ PHƯƠNG BÌNH
Số thẻ: 149110185
Ngày hết hạn: 30/07/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 7 tháng, 2 ngày
43
Họ và tên: ĐOÀN THỊ THỦY
Số thẻ: 138140141
Ngày hết hạn: 28/07/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 6 tháng, 29 ngày
44
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HIẾU
Số thẻ: 268170116
Ngày hết hạn: 28/07/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 tháng, 28 ngày
45
Họ và tên: ĐÀO THỊ HỒNG HIỂN
Số thẻ: 268170117
Ngày hết hạn: 28/07/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 tháng, 28 ngày
46
Họ và tên: ĐỖ THỊ LỆ THU
Số thẻ: 268170118
Ngày hết hạn: 28/07/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 tháng, 28 ngày
47
Họ và tên: TRƯƠNG TẤN SANG
Số thẻ: 268170119
Ngày hết hạn: 28/07/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 tháng, 28 ngày
48
Họ và tên: VŨ THỊ NGỌC HUYỀN
Số thẻ: 268170120
Ngày hết hạn: 28/07/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 tháng, 28 ngày
49
Họ và tên: BÙI QUỐC HUY
Số thẻ: 268170121
Ngày hết hạn: 28/07/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 tháng, 28 ngày
50
Họ và tên: NGUYỄN GIA KHÁNH
Số thẻ: 168170131
Ngày hết hạn: 28/07/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 tháng, 28 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch