Tổng số hướng dẫn viên: 28470
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: LƯU THỊ TOÀN
Số thẻ: 101111903
Ngày hết hạn: 17/09/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN
Số thẻ: 149211827
Ngày hết hạn: 17/09/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG NHÂN
Số thẻ: 279175299
Ngày hết hạn: 15/09/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: VŨ XUÂN DẬU
Số thẻ: 201172041
Ngày hết hạn: 14/09/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: VÕ THÀNH ĐỒNG
Số thẻ: 249210183
Ngày hết hạn: 14/09/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: CAO ÁNH
Số thẻ: 146212216
Ngày hết hạn: 14/09/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: TRẦN THỊ THÙY LINH
Số thẻ: 122211250
Ngày hết hạn: 14/09/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢI ANH
Số thẻ: 222210548
Ngày hết hạn: 10/09/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: HOÀNG VĂN ĐÔNG
Số thẻ: 238170309
Ngày hết hạn: 09/09/2026
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: TRẦN THỊ THU TRANG
Số thẻ: 146212214
Ngày hết hạn: 08/09/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: VÕ HOÀNG LIÊN MINH
Số thẻ: 146212215
Ngày hết hạn: 08/09/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN THÙY
Số thẻ: 246210898
Ngày hết hạn: 08/09/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: HỒ THỊ DIỆU HƯƠNG
Số thẻ: 246210899
Ngày hết hạn: 08/09/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: TRẦN THỊ TÂM
Số thẻ: 148214785
Ngày hết hạn: 06/09/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUANG
Số thẻ: 127210206
Ngày hết hạn: 06/09/2026
Nơi cấp thẻ: Bắc Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: