Ngày 12/11/2020, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng ra công văn số 367/ CĐDLĐN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ lớp hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2020.
Ngày 21/10/2020, Trường Đại học Phú Xuân ra thông công văn số 663/ CV-ĐHHB về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ điều hành du lịch tháng 11 năm 2020.
Ngày 25/9/2020, Trường Cao đẳng Văn Lang ra thông báo số 493/TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế, chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 10 năm 2020.
Ngày 23/9/2020, Sở VHTTDL Phú Thọ ra công văn số 636/SVHTTDL-QLDL về việc tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch tháng 10 năm 2020.
Ngày 14/9/2020, Trường Cao đẳng  Thương mại (Đà Nẵng) ra công văn số 484/CV-CĐTM về việc thay đổi thời gian tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 04/9/2020, Trường  Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 1104/TB-CDDH về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 9 năm 2020.
Ngày 09/9/2020, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 120/2020/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 10 năm 2020.
Ngày 01/9/2020, Trường  Cao đẳng Văn Lang ra thông báo số 481/ TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 9 năm 2020.
Ngày 18/8/2020, Trường Đại học Quang Trung ra thông báo số 1924/ ĐHCT-LKDT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa tháng 9 năm 2020.
Ngày 10/8/2020, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 103/2020/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế và nội địa tháng 9 năm 2020.
Ngày 17/8/2020, Trường Đại học Quang Trung ra thông báo số 88/ ĐHQT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 9 năm 2020.
Ngày 25/6/2020, Trường Đại học Kinh Bắc ra thông báo số 412/ TB-ĐHKB về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế và nội địa tháng 8 năm 2020.
Ngày 04/8/2020,Sở VHTTDL Phú Thọ ra công văn số 515/SVHTTDL-QLDL về việc hoãn tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên nội địa và hướng dẫn viên quốc tế vào tháng 8 năm 2020.
Ngày 27/7/2020, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 098/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế và nội địa tháng 8 năm 2020
Ngày 21/7/2020, Trường Cao đẳng Văn Lang ra thông báo số 463/ TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế và nội địa tháng 8 năm 2020.