Ngày 23/5/2023, Trường Đại học Kinh Bắc ra thông báo số 569/TB-ĐHKB ra thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa tháng 5 năm 2023.
Ngày 17/5/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 213/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 13/5/2023, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 1292/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 6 năm 2023.
Ngày 10/5/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 297/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 6 năm 2023.
Ngày 04/5/2023, Trường Đại học Huế ra công văn số 660/ĐHH-TDL về việc tổ chức thi nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2023.
Ngày 25/4/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 188/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 24/4/2023, Trường Đại học Thành Đô ra công văn số 68/TB-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 5 năm 2023.
Ngày 14/4/2023, Trường Đại học Mở Hà Nội ra công văn số 1281/ĐHM về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2023.
Ngày 11/4/2023, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0404/2023/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 06/4/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 218/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2023.
Ngày 03/4/2023, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 028/2023/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2023.
Ngày 30/3/2023, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An ra thông báo số 207/CĐVHNT-ĐT về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 4 năm 2023.
Ngày 14/3/2023, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 884/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 4 năm 2023.
Ngày 24/3/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 131/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 16/3/2023, Trường Đại học Cần Thơ ra thông báo số 914/ ĐHCT-LKDT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa tháng 4 năm 2023.