Ngày 22/4/2021, Trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 337/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2021.
Ngày 20/4/2021, Trường  Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 487/TB-CDDH về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2021.
Ngày 13/4/2021, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 009/2021/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2021.
Ngày 14/4/2021, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội ra công văn số 403/CDDLHN-LHLD về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch tháng 4 năm 2021.
Ngày 08/4/2021, Sở Du lịch Hà Nội ra thông báo số 243/SDL-QLLH về việc chiêu sinh khóa Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2021.
Ngày 18/3/2021, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ra thông báo số 277/ĐVTDT-HDDL về việc tổ chức thi  Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 4 năm 2021.
Ngày 24/3/2021, Trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 222/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 4 năm 2021.
Ngày 03/3/2021, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 005/2021/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 4 năm 2021.
Ngày 09/3/2021, Trường Đại học Kinh Bắc ra thông báo số 04//TB-TDC về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa đợt 1 năm 2021.
Ngày 01/02/2021, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội ra công văn số 031/ CĐDLHN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 03 năm 2021.
Ngày 25/01/2021, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 003/2021/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 03 năm 2021.
Ngày 04/01/2021, Trường  Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 17/TB-CDDH về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2021.
Ngày 05/01/2021, Trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 04/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2021
Ngày 28/12/2020, Trường Đại học Hạ Long ra thông báo số 1383/TB-ĐHHL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 01 năm 2021
Ngày 28/12/2020, Trường Cao đẳng Văn Lang ra thông báo số 544/TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế, chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2021.