Ngày 16/11/2022, trường Cao đẳng Quảng Ngãi ra thông báo số 314/CĐQN-TT về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2022.
Ngày 12/10/2022, trường Cao đẳng Quảng Ngãi ra thông báo số 270/CĐQN-TT về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 11 năm 2022.
Ngày 26/10/2020, Đại học Duy Tân ra thông báo số 204/ ĐHDT về việc ổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 11 năm 2022.
Ngày 19/10/2022, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 730/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2022.
Ngày 27/9/2022, trường Đại học  Thủ Đô Hà Nội ra công văn số 1023/ĐHTĐHN-CL&CSPT  về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 11 năm 2022.
Ngày 05/10/2022, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ra công văn số 1397/TB-ĐVTDT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 11 năm 2022.
Ngày 05/10/2022, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 679/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 11 năm 2022.
Ngày 28/9/2022, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 287/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 20/9/2022, trường Cao đẳng Thương mại - Đà Nẵng ra công văn số 471a/CĐTM-TTĐTBD về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 10 năm 2022.
Ngày 07/9/2022, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 263/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 06/9/2022, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 605/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 10 năm 2022.
Ngày 25/8/2022, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0708/2022/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 9 và tháng 10 năm 2022.
Ngày 15/8/2022, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An ra thông báo số 712/CĐVHNT-ĐTCCDL về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 8 năm 2022.
Ngày 27/7/2022, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 3007/2022/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 8 năm 2022.
Ngày 25/7/2022, trường Cao đẳng Quảng Ngãi ra thông báo số 172/CV-CĐQN về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 8 năm 2022.