Trường Cao đẳng Văn Lang tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế, chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 10 năm 2020.

Cập nhật:29/09/2020 15:42:35
Ngày 25/9/2020, Trường Cao đẳng Văn Lang ra thông báo số 493/TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế, chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 10 năm 2020.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm