Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Cập nhật:10/12/2019 14:47:58
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Website:
Số công văn ủy quyền:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch