Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG VĂN TOÀN
Số thẻ: 302210151
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0364044191
Thẻ
Họ và tên: LONG ĐỨC DƯƠNG
Số thẻ: 302210152
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: longduongbp451@gmail.com
Điện thoại: 0988730451
Thẻ
Họ và tên: PHẠM QUỲNH ANH
Số thẻ: 302210154
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0912188910
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THẾ CƯƠNG
Số thẻ: 302210155
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0332348555
Thẻ
Họ và tên: ĐẶNG HỒNG ĐOAN
Số thẻ: 302210156
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0898272890
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ GIANG
Số thẻ: 302210157
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0944541666
Thẻ
Họ và tên: GIÀNG VĂN HÀ
Số thẻ: 302210158
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0339546995
Thẻ
Họ và tên: BÙI THỊ HOA
Số thẻ: 302210159
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0963515656
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG VĂN HOÀN
Số thẻ: 302210160
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973640023
Thẻ
Họ và tên: PHÀN THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 302210161
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0347469988
Thẻ
Họ và tên: PHAN THỊ LAN
Số thẻ: 302210162
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0866988991
Thẻ
Họ và tên: ĐẶNG VĂN LIỀN
Số thẻ: 302210163
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0914585016
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH NGỮ
Số thẻ: 302210164
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0948242421
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG VĂN PHƯƠNG
Số thẻ: 302210165
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0981406360
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THẢO
Số thẻ: 302210166
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0343339555