Trường Cao đẳng Văn Lang tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế, chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2021.

Cập nhật:31/12/2020 17:06:13
Ngày 28/12/2020, Trường Cao đẳng Văn Lang ra thông báo số 544/TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế, chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2021.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm