Trường Cao đẳng Đại Việt tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế, chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế năm 2021.

Cập nhật:31/12/2020 17:03:55
Ngày 11/12/2020, trường Cao đẳng Đại Việt  ra thông báo số 1112/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế, chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế năm 2021.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm