Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội
Cập nhật:22/07/2020 16:24:58
Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (04) 38584605 / 35589437
Fax:
Số công văn ủy quyền: 1465/TCDL-LH

THÔNG BÁO
MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ DU LỊCH

NGÀY 28/ 12/ 2013

 Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn bồi dưỡng Hướng dẫn viên Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo mở các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn về Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch theo các chương trình khung của Tổng cục Du lịch (theo tinh thần Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL về Kinh doanh lữ hành, Hướng dẫn du lịch)
            1. Đối tượng tham gia:
     1.1 Chương trình  1
-     Đối tượng: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở   lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn.
-     Thời gian đào tạo : 1 tháng
-     Học phí: 1800 000(Một triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)
-     Ngày khai giảng dự kiến: 28/ 12/ 2013
   1.2  Chương trình  2
-         Đối tượng:  Học viên là những người tốt nghiệp trung học, cao đẳng ngành du lịch không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc có có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn.
-         Thời gian đào tạo : 2 tháng
-         Học phí : 2 800 000 (Hai triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)
-         Ngày khai giảng dự kiến: 28/ 12/ 2013
 

  1. Chứng chỉ cuối khoá : CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

(Học viên đóng lệ phí thi)
       3. Địa điểm học : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
       4. Hồ sơ bao gồm : - 02 ảnh 3x4  (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh sau ảnh)
                      -  Bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, trung học (công chứng)
                      -  Đơn xin học (theo mẫu xin khi đăng kí)
      Ưu đãi: Giảm 5% học phí cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn.
      Liên hệ:     
                          Khoa Du lịch học   Tầng 5 Nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
                         ĐT: 043 858 4605/ 0983653771 (ThS Nguyễn Thị Thúy Hằng,  Email: hangthu98@yahoo.com) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

   XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

   KHOA DU LỊCH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Mở lớp đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch

 

Khoa Du lịch học, Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn mở lớp đào tạo, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch- điều kiện cơ bản để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

1. Thời gian và địa điểm khai giảng: Dự kiến 18h ngày 28/ 12/2013.

2.Đối tượng:

1 th¸ng:Häc viªn lµ nh÷ng ng­êi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc ngµnh Du lÞch trë lªn nh­ng kh«ng ph¶i chuyªn ngµnh h­íng dÉn du lÞch

2 th¸ng:Häc viªn lµ nh÷ng ng­êi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc, cao ®¼ng ngµnh du lÞch kh«ng ph¶i chuyªn ngµnh h­íng dÉn du lÞch hoÆc cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn thuéc khèi kinh tÕ, khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n.

Đối tượng khác: Các sinh viên đang học đại học ngành Du lịch năm cuối nếu có nhu cầu và có xác nhận là sinh viên năm cuối sẽ được xét học. Trước khi xét cấp chứng chỉ khoá học, học viên phải nộp hoàn thiện hồ sơ đầy đủ như yêu cầu của khoá học.

3.Hồ sơ gồm có:

-         2 ảnh 3 x 4 (Ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh sau ảnh)

-         Bằng tốt nghiệp đại học(công chứng)

-         Bảng điểm (công chứng)

-         Đơn xin học (theo mẫu lấy tại khoa)

Liên hệ: Khoa Du lịch học, Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, P.511 nhà B, 336 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân-Hà Nội. Điện thoại: 043.8584605.

 

4.Thực tập thực tế:  Thời gian thực tập theo chương trình đào tạo.Địa điểm thực tập sẽ thống nhất giữa lớp với Khoa trong quá trình học

                                                                        BAN CHỦ NHIỆM KHOA