Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: THÈN VĂN TẢI
Số thẻ: 302220192
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0376374187
Thẻ
Họ và tên: PHÀN MÙI MOANG
Số thẻ: 302220193
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0366015273
Thẻ
Họ và tên: TẢI TRUNG THỨC
Số thẻ: 302220194
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0368169344
Thẻ
Họ và tên: MẠC VĂN ĐỨC
Số thẻ: 302220195
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0858567998
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ MY
Số thẻ: 302220196
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0839544333
Thẻ
Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC ANH
Số thẻ: 302220197
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0934216218
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG THỊ MẾN
Số thẻ: 302220198
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0986942774
Thẻ
Họ và tên: ÂU THỊ TÍNH
Số thẻ: 302220199
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0984431157
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HẬU
Số thẻ: 302220200
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0968737656
Thẻ
Họ và tên: PHẠM HUYỀN LINH
Số thẻ: 302220201
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0838303336
Thẻ
Họ và tên: TRIỆU VĂN NGUYÊN
Số thẻ: 302220202
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0854112570
Thẻ
Họ và tên: NÔNG THỊ KIM
Số thẻ: 302220203
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0888532289
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG THÀNH TỈNH
Số thẻ: 302220204
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0369393060
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HÙNG
Số thẻ: 302220205
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0387579366
Thẻ
Họ và tên: NÔNG THỊ LIÊN
Số thẻ: 302220206
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0353981192