Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG PHƯƠNG THẢO
Số thẻ: 302200137
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: phuongthaothptmv90@gmail.com
Điện thoại: 0356265694
Thẻ
Họ và tên: TRIỆU TẠ LÌN
Số thẻ: 302200138
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0337674366
Thẻ
Họ và tên: TRIỆU VÀN KINH
Số thẻ: 302200139
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0942138851
Thẻ
Họ và tên: TRIỆU VÀN QUẤY
Số thẻ: 302200140
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0945067847
Thẻ
Họ và tên: PHẠM ĐỨC HIẾU
Số thẻ: 302200141
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973043277
Thẻ
Họ và tên: LY MÍ DẾ
Số thẻ: 302200142
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0346302325
Thẻ
Họ và tên: LY MÍ VỪ
Số thẻ: 302200143
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0399162859
Thẻ
Họ và tên: VÀNG THỊ MỶ
Số thẻ: 302200144
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0374598016
Thẻ
Họ và tên: MA THỊ THU
Số thẻ: 302200145
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: mathithupvh@gmail.com
Điện thoại: 0372787196
Thẻ
Họ và tên: MAI THỊ ANH
Số thẻ: 302200146
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: maianhhg88@gmail.com
Điện thoại: 0869752333
Thẻ
Họ và tên: PHẠM NGỌC AN
Số thẻ: 302200147
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: phamngocandghg@gmail.com
Điện thoại: 0915316763
Thẻ
Họ và tên: MÃ TRUNG HOÀI
Số thẻ: 302200148
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0987032457
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG VĂN ĐƯƠNG
Số thẻ: 302200149
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: duongpanhou@gmail.com
Điện thoại: 0988684330
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG THỊ KIỆM
Số thẻ: 302210150
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0975079802
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG VĂN TOÀN
Số thẻ: 302210151
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0364044191