Ngày 25/03/2024, trường Đại học Thăng Long ra công văn số 24032535/CV-ĐHTL về việc tổ chức thi tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa trực tuyến tháng 04 năm 2024.
Ngày 20/03/2024, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 103/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 19/03/2024, trường Cao đẳng Quảng Ngãi ra thông báo số 38/CĐQN-TT về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 04 năm 2024.
Ngày 12/03/2024, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 0392/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 04 năm 2024.
Ngày 01/3/2024, Trường Đại học Thành Đô ra công văn số 31/TB-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 4 năm 2024. 
Ngày 28/02/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 187/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 04 năm 2023.
Ngày 20/02/2024, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 015/2024/TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2024. 
Ngày 19/02/2024, trường Đại học Thăng Long ra công văn số 24021902/CV-ĐHTL về việc tổ chức thi tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa trực tuyến tháng 03 năm 2024.
Ngày 19/02/2024, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 0264/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 03 năm 2024.
Ngày 19/02/2024, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0102/2024/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 20/02/2024, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 38/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 30/01/2024, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 34/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 19/01/2024, Trường Đại học Thành Đông ra công văn số 33/CV-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 03 và 04 năm 2024.
Ngày 04/01/2024, Trường Đại học Thành Đô ra công văn số 03/TB-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 02 năm 2024.  
Ngày 12/01/2024, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 0068/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 02 năm 2024.