Ngày 24/4/2023, Trường Đại học Thành Đô ra công văn số 68/TB-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 5 năm 2023.
Ngày 14/4/2023, Trường Đại học Mở Hà Nội ra công văn số 1281/ĐHM về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2023.
Ngày 11/4/2023, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0404/2023/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 06/4/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 218/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2023.
Ngày 03/4/2023, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 028/2023/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2023.
Ngày 30/3/2023, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An ra thông báo số 207/CĐVHNT-ĐT về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 4 năm 2023.
Ngày 14/3/2023, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 884/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 4 năm 2023.
Ngày 24/3/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 131/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 16/3/2023, Trường Đại học Cần Thơ ra thông báo số 914/ ĐHCT-LKDT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa tháng 4 năm 2023.
Ngày 09/3/2023, trường Cao đẳng Thương mại - Đà Nẵng ra công văn số 101/CĐTM-TTĐTBD về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 4 năm 2023.
Ngày 01/3/2023, trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng ra công văn số 161/CĐDLHP-ĐBCL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 28/02/2023, Trường Đại học Huế ra công văn số 257/KH-ĐHH về việc tổ chức thi nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 3 năm 2023.
Ngày 02/3/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 103/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 23/02/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 93/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 3 năm 2023.
Ngày 23/02/2023, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ra công văn số 224/TB-ĐVTDT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 3 năm 2023.