Ngày 25/7/2022, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 2187/2022/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 8 năm 2022.
Ngày 27/6/2022, Trường Đại học Mở Hà Nội ra công văn số 2078/ĐHM về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2022.
Ngày 01/7/2022, Trường Đại học Thái Bình Dương ra công văn số 93/ĐHTBD về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2022.
Ngày 04/7/2022, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ra công văn số 997/ĐVTDT-CV về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2022.
Ngày 28/6/2022, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 411/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 8 năm 2022.
Ngày 26/6/2022, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0106/2022/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2022.
Ngày 23/6/2022, Trường Đại học Huế ra công văn số 880/KH-ĐHH về việc tổ chức thi nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2022.
Ngày 16/6/2022, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội ra công văn số 696/CDDLHN-LHLD về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch tháng 7 năm 2022.
Ngày 10/6/2022, trường Cao đẳng Thương mại - Đà Nẵng ra công văn số 225/CĐTM-TTĐTBD về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 7 năm 2022
Ngày 03/6/2022, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 189/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 02/6/2022, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ra công văn số 264/XHNV-ĐT về việc tổ chức kỳ thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 6 năm 2022.
Ngày 02/6/2022, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ra công văn số 805/ĐVTDT-CV về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 6 năm 2022.
Ngày 17/5/2022, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 1429/2021/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 6 và tháng 7 năm 2022.
Ngày 21/4/2022, trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng ra công văn số 234/CĐDLHP-ĐBCL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 05/5/2022, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 155/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.