Ngày 09/3/2023, trường Cao đẳng Thương mại - Đà Nẵng ra công văn số 101/CĐTM-TTĐTBD về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 4 năm 2023.
Ngày 01/3/2023, trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng ra công văn số 161/CĐDLHP-ĐBCL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 28/02/2023, Trường Đại học Huế ra công văn số 257/KH-ĐHH về việc tổ chức thi nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 3 năm 2023.
Ngày 02/3/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 103/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 23/02/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 93/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 3 năm 2023.
Ngày 23/02/2023, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ra công văn số 224/TB-ĐVTDT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 3 năm 2023.
Ngày 20/02/2023, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0302/2023/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 24/02/2022, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng ra công văn số 97/ CĐDLĐN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ lớp hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 03 năm 2023.
Ngày 23/02/2023, Đại học Duy Tân ra thông báo số 143/ ĐHDT về việc ổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 03 năm 2023.
Ngày 31/01/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 13/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 08/02/2023, Trường Đại học Thành Đông ra công văn số 43/ĐHTĐ-HC về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 02, tháng 03, tháng 4 năm 2023.
Ngày 20/12/2022, Trường Đại học Hạ Long ra thông báo số 1795/TB-ĐHHL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 01 năm 2023.
Ngày 14/12/2022, trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang ra công văn số 07/CV-CĐDLNT về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 1 năm 2023.
Ngày 09/12/2022, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0312/2022/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 09/12/2022, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0312/2022/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế.