Ngày 30/10/2023, trường Đại học Thăng Long ra công văn số 23103003/CV-ĐHTL về việc tổ chức thi tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa trực tuyến tháng 11 năm 2023.
Ngày 20/10/2023, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội ra công văn số 1311/CDDLHN-LHLD về việc thay đổi thời gian tổ chức thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch tháng 10 năm 2023.  
Ngày 16/10/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 894/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 11 năm 2023.
Ngày 18/10/2023, trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng ra công văn số 844/CĐDLHP-ĐBCL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.  
Ngày 09/10/2023, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 073/2023/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 11 năm 2023.  
Ngày 05/9/2023, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0109/2023/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 12/10/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 372/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 11/10/2023, Trường Đại học Thành Đô ra công văn số 167/TB-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 11 năm 2023.
Ngày 29/9/2023, trường Cao đẳng Thương mại - Đà Nẵng ra công văn số 521/CĐTM-TTĐTBD về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 10 năm 2023.
Ngày 15/9/2023, Trường Đại học Thành Đông ra công văn số 355/ĐHTĐ-DLKS về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 11 và 12 năm 2023.
Ngày 21/9/2023, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội ra công văn số 1116/CDDLHN-LHLD về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch tháng 10 năm 2023.  
Ngày 13/9/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 772/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 10 năm 2023.
Ngày 13/9/2023, Trường Đại học Hạ Long ra thông báo số 1135/TB-ĐHHL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 10 năm 2023.
Ngày 13/9/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 345/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 05/9/2023, Trường Đại học Thành Đông ra công văn số 332/ĐHTĐ-DLKS về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 10 năm 2023.