Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: GIÀNG THỊ CỞ
Số thẻ: 310230114
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0326888562
Thẻ
Họ và tên: THÀO A CHỨ
Số thẻ: 310230113
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0839010255
Thẻ
Họ và tên: LỒ A CHƯ
Số thẻ: 310230112
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0333104059
Thẻ
Họ và tên: THÀO A CHƯ
Số thẻ: 310230111
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0367467104
Thẻ
Họ và tên: SÙNG THỊ CHƯ
Số thẻ: 310230110
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0917906426
Thẻ
Họ và tên: HẠNG THỊ CHƯ
Số thẻ: 310230109
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0368220076
Thẻ
Họ và tên: THÀO THỊ CHỈNH
Số thẻ: 310230108
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0916960041
Thẻ
Họ và tên: SÙNG A CHỈNH
Số thẻ: 310230107
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0918087704
Thẻ
Họ và tên: LÝ THỊ CHẢO
Số thẻ: 310230106
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0393692081
Thẻ
Họ và tên: LƯƠNG THỊ CHANH
Số thẻ: 310230105
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0359503829
Thẻ
Họ và tên: VÀNG THỊ CHA
Số thẻ: 310230104
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0962329795
Thẻ
Họ và tên: VÀNG A CHA
Số thẻ: 310230103
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0975689544
Thẻ
Họ và tên: THÀO THỊ BÂU
Số thẻ: 310230102
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0333114046
Thẻ
Họ và tên: GIÀNG THỊ BÂU
Số thẻ: 310230101
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0395002192
Thẻ
Họ và tên: Ma Thị Thúy Mơ
Số thẻ: 306230142
Nơi cấp thẻ: Bắc Kạn
Ngoại ngữ: English
Email: Mttmbk95@gmail.co
Điện thoại: 0944538689