Ngày 21/9/2023, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội ra công văn số 1116/CDDLHN-LHLD về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch tháng 10 năm 2023.  
Ngày 13/9/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 772/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 10 năm 2023.
Ngày 13/9/2023, Trường Đại học Hạ Long ra thông báo số 1135/TB-ĐHHL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 10 năm 2023.
Ngày 13/9/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 345/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 05/9/2023, Trường Đại học Thành Đông ra công văn số 332/ĐHTĐ-DLKS về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 10 năm 2023.
Ngày 12/9/2023, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 1900/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 10 năm 2023.
Ngày 14/9/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ ra công văn số 681 /SVHTTDL- QLDL về việc tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế tháng 10 năm 2023.
Ngày 11/8/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 311/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 14/8/2023, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 2103/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 9 năm 2023.
Ngày 09/8/2023, Trường Đại học Thành Đô ra công văn số 137/TB-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 7 năm 2023.
Ngày 11/7/2023, trường Đại học  Thủ Đô Hà Nội ra công văn số 846/ĐHTĐHN-CL&CSPT  về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 và tháng 8 năm 2023.
Ngày 19/7/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 572/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 8 năm 2023.
Ngày 18/7/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 288/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 11/7/2023, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai ra công văn số 222/ĐHCNĐN-QHDN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tháng 7 năm 2023.
Ngày 30/6/2023, Trường Đại học Mở Hà Nội ra công văn số 2217/ĐHM về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2023.