Ngày 02/7/2024, Trường Đại học Đông Á ra công văn số 1332/ĐHĐA-KDL về việc tổ chức lớp thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế tháng 8 năm 2024.
Ngày 03/7/2024, Trường Đại học Thành Đô ra công văn số 101/TB-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 7 năm 2024. 
Ngày 21/6/2024, trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng ra công văn số 468/CĐDLHP-ĐBCL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.  
Ngày 12/6/2024, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0706/2024/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 25/06/2024, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 237/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 25/06/2024, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 056/2024/TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 07 năm 2024. 
Ngày 17/06/2024, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 993/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 07 năm 2024.
Ngày 10/06/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 529/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 07 năm 2024.
Ngày 30/05/2024, trường Đại học Thăng Long ra công văn số 24053001/ĐHTL về việc tổ chức thi tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa trực tuyến tháng 06 năm 2024.
Ngày 20/05/2024, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 217/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 13/05/2024, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 197/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 06 năm 2024.
Ngày 13/05/2024, Trường Đại học Thành Đông ra công văn số 213/CV-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 05 và 06 năm 2024.
Ngày 19/03/2024, Trường Đại học Thành Đông ra công văn số 119/CV-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 05 và 06 năm 2024.
Ngày 02/05/2024, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 036/2024/TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 05 năm 2024. 
Ngày 03/05/2024, Trường Đại học Hạ Long ra thông báo số 602/TB-ĐHHL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 05 năm 2024.