Ngày 10/06/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 529/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 07 năm 2024.
Ngày 30/05/2024, trường Đại học Thăng Long ra công văn số 24053001/ĐHTL về việc tổ chức thi tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa trực tuyến tháng 06 năm 2024.
Ngày 20/05/2024, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 217/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 13/05/2024, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 197/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 06 năm 2024.
Ngày 13/05/2024, Trường Đại học Thành Đông ra công văn số 213/CV-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 05 và 06 năm 2024.
Ngày 19/03/2024, Trường Đại học Thành Đông ra công văn số 119/CV-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 05 và 06 năm 2024.
Ngày 02/05/2024, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 036/2024/TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 05 năm 2024. 
Ngày 03/05/2024, Trường Đại học Hạ Long ra thông báo số 602/TB-ĐHHL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 05 năm 2024.
Ngày 02/05/2024, trường Đại học Thăng Long ra công văn số 240050208/CV-ĐHTL về việc tổ chức thi tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa trực tuyến tháng 05 năm 2024.
Ngày 24/04/2024, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 190/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 24/4/2024, Trường Cao đẳng Du lịch Huế ra công văn số 86/CĐDLH-BDXTVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.tháng 5 năm 2024.
Ngày 16/4/2024, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 0636/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 05 năm 2024.
Ngày 15/4/2024, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0904/2024/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 05/4/2024, Đại học Duy Tân ra thông báo số 439/ ĐHDT về việc ổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 4 năm 2024.
Ngày 29/02/2024, Đại học Duy Tân ra thông báo số 256/ ĐHDT về việc ổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 3 năm 2024.