Tổng số hướng dẫn viên: 36367
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: TRƯƠNG NGUYỄN THỊ BẠCH TRÚC
Số thẻ: 179184241
Ngày hết hạn: 03/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: PHẠM THÙY DƯƠNG
Số thẻ: 179184112
Ngày hết hạn: 03/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIỀU
Số thẻ: 179236583
Ngày hết hạn: 03/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: HUỲNH PHẠM DUY TRIỀU
Số thẻ: 179236584
Ngày hết hạn: 03/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: NGUYỄN MINH TRÍ
Số thẻ: 179236585
Ngày hết hạn: 03/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGÔ TIẾN KHÔI
Số thẻ: 179184298
Ngày hết hạn: 03/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG AN
Số thẻ: 122231537
Ngày hết hạn: 03/10/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HĨU
Số thẻ: 235230167
Ngày hết hạn: 03/10/2028
Nơi cấp thẻ: Hà Nam
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LÊ
Số thẻ: 179184286
Ngày hết hạn: 03/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: PHAM ĐỨC THỊNH
Số thẻ: 101237343
Ngày hết hạn: 02/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HẠNH
Số thẻ: 101237344
Ngày hết hạn: 02/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: VŨ HẢI NAM
Số thẻ: 101184815
Ngày hết hạn: 02/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN ÁNH TUYẾT
Số thẻ: 101237345
Ngày hết hạn: 02/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: THÁI VĨNH CƯỜNG
Số thẻ: 101237346
Ngày hết hạn: 02/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THỦY
Số thẻ: 101237347
Ngày hết hạn: 02/10/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: