Tổng số hướng dẫn viên: 37649
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: Nguyễn Quang Huy
Số thẻ: 120240213
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: Hoàng Duy Hưng
Số thẻ: 120240214
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: LÊ CHÍ CÔNG
Số thẻ: 245120118
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 12 năm
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: NGUYỄN THANH PHONG
Số thẻ: 260190188
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Bình Thuận
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: NGUYỄN THẾ ANH
Số thẻ: 260190189
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Bình Thuận
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: KHỔNG THỊ BÍCH NGỌC
Số thẻ: 101163345
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: PHẠM THỊ MINH NGUYỆT
Số thẻ: 146181613
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: ĐÀO TRUNG HIẾU
Số thẻ: 101247765
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Số thẻ: 101247766
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Italian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: NGUYỄN THU CÚC
Số thẻ: 201244661
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: HOÀNG HỮU VIỆT ANH
Số thẻ: 101247767
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: PHẠM DUY DỰ
Số thẻ: 201244662
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: ĐẶNG THỊ LY
Số thẻ: 101247768
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: HOÀNG VĂN HẢO
Số thẻ: 101247769
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: ĐOÀN THỊ KHÁNH DUYÊN
Số thẻ: 101247770
Ngày hết hạn: 28/02/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English, Portuguese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: