Tổng số hướng dẫn viên: 38671
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG KIÊN
Số thẻ: 268170112
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: TRẦN THỊ THU THẢO
Số thẻ: 168242169
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: K'BI
Số thẻ: 168242170
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: NGÔ THỊ YẾN MAI
Số thẻ: 168242171
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: LÒ HUYỀN QUYÊN
Số thẻ: 168242172
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: PHẠM VĂN MẠNH
Số thẻ: 168100119
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 14 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: TRƯƠNG THẾ TÔN
Số thẻ: 168190150
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: NGUYỄN DUY PHÚC
Số thẻ: 168190149
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: NGUYỄN THỊ VUI
Số thẻ: 149100156
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 14 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: TRẦN MINH LAM NGỌC
Số thẻ: 149100160
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 14 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: ĐỖ MINH TRÍ
Số thẻ: 149100162
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 14 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: VÕ XUÂN LẠI
Số thẻ: 149100165
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 14 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CÔNG
Số thẻ: 149241864
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: TẠ NGỌC BÍNH
Số thẻ: 168100139
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 14 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: ĐỖ MINH QUỐC
Số thẻ: 149241865
Ngày hết hạn: 16/07/2029
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: