Tổng số hướng dẫn viên: 37151
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: VÕ VĂN CHIẾN
Số thẻ: 156191152
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: VŨ THỊ NHUNG
Số thẻ: 101153274
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỆ
Số thẻ: 101184842
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: TRẦN THỊ MINH HẬU
Số thẻ: 156191100
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: DƯƠNG THỊ HUYỀN
Số thẻ: 156181084
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: VŨ THỊ LIỄU
Số thẻ: 101184857
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NAM
Số thẻ: 101184928
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: LÊ THỊ THU PHƯƠNG
Số thẻ: 101184934
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Italian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: KHƯƠNG THỊ HẢI ANH
Số thẻ: 101237533
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: LÊ MINH HOÀNG
Số thẻ: 101237534
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: LÂM VĂN NGÔN
Số thẻ: 101237535
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: VŨ THỊ NGỌC ÁNH
Số thẻ: 101237536
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN VĂN DỤ
Số thẻ: 101237537
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: TRẦN NGỌC KHOA
Số thẻ: 101237538
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Số thẻ: 101237539
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: