Tổng số hướng dẫn viên: 37780
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: TỐNG THỊ ĐOAN THÙY
Số thẻ: 146242451
Ngày hết hạn: 13/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: HỒ THỊ THUÝ PHƯỢNG
Số thẻ: 146100233
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 14 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TÂM
Số thẻ: 101195114
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: ĐẶNG MINH NHẬT
Số thẻ: 146191886
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: TRỊNH DUY CƯỜNG
Số thẻ: 201192837
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH MỸ
Số thẻ: 146120571
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 12 năm
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC SƠN
Số thẻ: 201161659
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: LÊ QUANG NHẬT MINH
Số thẻ: 146191829
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: NGUYỄN HỮU CƯỜNG
Số thẻ: 146100372
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 14 năm
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: HOÀNG NGỌC DUYÊN
Số thẻ: 279248355
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: LƯƠNG XUÂN THANH
Số thẻ: 279248356
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC SƠN TRƯỜNG
Số thẻ: 279248357
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: Nguyễn Mai Phước Toàn
Số thẻ: 277240292
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: HOÀNG THỊ HỒNG
Số thẻ: 246190772
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH KHỞI
Số thẻ: 101163422
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm