Tổng số hướng dẫn viên: 37957
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: ĐOÀN ANH QUÂN
Số thẻ: 101100626
Ngày hết hạn: 22/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 14 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUÊ
Số thẻ: 101195079
Ngày hết hạn: 22/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: LÊ VĂN ĐỨC
Số thẻ: 101122280
Ngày hết hạn: 22/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 12 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: TRỊNH HUY THỌ
Số thẻ: 101100230
Ngày hết hạn: 22/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 14 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: HOÀNG VĂN THỨC
Số thẻ: 101184460
Ngày hết hạn: 22/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGUYỄN DUY TIỆP
Số thẻ: 101195185
Ngày hết hạn: 22/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: ĐỖ VƯƠNG HOÀNH
Số thẻ: 101100380
Ngày hết hạn: 22/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 14 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC KHOA
Số thẻ: 101195054
Ngày hết hạn: 22/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: TÔ NGỌC QUANG
Số thẻ: 201182802
Ngày hết hạn: 22/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: TRẦN HỮU NGHỊ
Số thẻ: 201161693
Ngày hết hạn: 22/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: HOÀNG THỊ MỸ HUỆ
Số thẻ: 244240009
Ngày hết hạn: 22/04/2029
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: NGUYỄN DANH PHƯƠNG
Số thẻ: 101132459
Ngày hết hạn: 22/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 11 năm
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: TRẦN TRUNG TÍN
Số thẻ: 279196273
Ngày hết hạn: 22/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: ĐẶNG THỊ MỸ NHUNG
Số thẻ: 156191204
Ngày hết hạn: 21/04/2029
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN
Số thẻ: 174190121
Ngày hết hạn: 22/04/2029
Nơi cấp thẻ: Bình Dương
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm