Bảo vệ loài voi. Cương quyết nói không với ngà.

Cập nhật:16/05/2024 15:29:49
Dự án giảm cầu ngà voi thuộc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) phát hành tờ rơi về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là bảo vệ voi - loài động vật chủ chốt trong hệ sinh thái.

Tải tờ gấp tại đây