Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 - 12 - 2008

Cập nhật:14/02/2014 10:53:18
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

Nội dung văn bản tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/TT_89_2008_TT_BVHTTDL.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL