Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế/nội địa

Cập nhật:21/02/2017 08:07:52
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.

- 30 ngày trước khi thẻ hướng dẫn viên du lịch hết hạn, hướng dẫn viên phải làm thủ tục đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên mới, gửi hồ sơ đến một trong các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch trên toàn quốc.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ/hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về HDV vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang web quản lý hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch.

+ Trường hợp đủ điều kiện đổi thẻ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch ra quyết định đổi và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch.

+ Trường hợp không đủ điều kiện đổi thẻ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị đổi thẻ biết.

Xem toàn văn thủ tục tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/Thu_tuc_Doi_the_HDV_QT_ND.doc

Nguồn: Vụ LH - TCDL