Trường Cao đẳng Quảng Ngãi
Cập nhật:24/07/2020 15:17:49
Địa chỉ: KM 1051+400 QL 1A Phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 02552217077
Fax:
Số công văn ủy quyền: 442/TCDL-LH

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUẢNG NGÃI

 


Số:         /CĐQN-TT

“V/v tổ chức thi nghiệp vụ                                          hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế

tháng 4/2023”

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 


Quảng Ngãi, ngày … tháng 3 năm 2023

 

         Kính gửi:  Tổng Cục Du lịch Việt Nam

 

            Được sự cho phép của Tổng cục Du lịch về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại công văn số 593/TCDL-LH ngày 25/5/2020 và công văn số 1063/TCDL-LH ngày 09/8/2021

Trường Cao đẳng Quảng Ngãi xin thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 4/2023 như sau:

          1. Thời gian tổ chức thi dự kiến:

          - Đợt 1: 02/4/2023

          - Đợt 2: 16/4/2023

          - Đợt 3: 29/4/2023

            2. Địa điểm tổ chức thi:Tại Trường Cao đẳng Quảng Ngãi;  Địa chỉ: km1051+400 QL1A, p. Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

            Trường Cao đẳng Quảng Ngãi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của Tổng cục du lịch về tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ.

Xin trân trọng cám ơn./.

 

 

 Nơi nhận:

  - Như trên;

  - TT BDNVNN;

  - Lưu: VT, TT.

.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Thịnh