Ngày 28/11/2022, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ra công văn số 1719/TB-ĐVTDT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2022.
Ngày 06/12/2022, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 888/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 02 năm 2023.
Ngày 06/12/2022, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 887/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2023.
Ngày 15/11/2022, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 113/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 11 năm 2022.
Ngày 08/11/2022, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 306/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 11/11/2022, Trường Đại học Hạ Long ra thông báo số 1597/TB-ĐHHL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 11 năm 2022
Ngày 17/11/2022, trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng ra công văn số 853/CĐDLHP-ĐBCL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 30/11/2022, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 319/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 16/11/2022, trường Cao đẳng Quảng Ngãi ra thông báo số 314/CĐQN-TT về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2022.
Ngày 12/10/2022, trường Cao đẳng Quảng Ngãi ra thông báo số 270/CĐQN-TT về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 11 năm 2022.
Ngày 26/10/2020, Đại học Duy Tân ra thông báo số 204/ ĐHDT về việc ổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 11 năm 2022.
Ngày 19/10/2022, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 730/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2022.
Ngày 27/9/2022, trường Đại học  Thủ Đô Hà Nội ra công văn số 1023/ĐHTĐHN-CL&CSPT  về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 11 năm 2022.
Ngày 05/10/2022, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ra công văn số 1397/TB-ĐVTDT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 11 năm 2022.
Ngày 05/10/2022, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 679/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 11 năm 2022.