Ngày 04/3/2021, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0103/2022/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 3 và tháng 4 năm 2022.
Ngày 02/3/2021, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 108/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 04 năm 2022.
Ngày 23/02/2022, Tổng cục du lịch ra thông báo số 252//TCDL-LH về việc về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 18/01/2022, Tổng cục du lịch ra thông báo số 114//TCDL-LH về việc  tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch đối với Trường Cao đẳng Quảng Ngãi.
Ngày 21/01/2022, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 232/2021/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 02 năm 2022.
Ngày 24/01/2022, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 16/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 20/01/2022, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng ra công văn số 31/ CĐDLĐN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ lớp hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 02 năm 2022.
Ngày 15/12/2021, Trường Cao đẳng Thương mại ra công văn số 550/CĐTM-TTĐTBD về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2022.
Ngày 14/12/2021, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 108/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 01/11/2021, Tổng cục du lịch ban hành công văn số 1555/TCDL-LH về việc Trường Cao đẳng Văn Lang đổi tên thành trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội
Ngày 29/12/2021, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 897/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 03 năm 2022.
Ngày 22/12/2021, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 1612/2021/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 và tháng 02 năm 2022    
Ngày 20/12/2021, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 075/2021/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 1 năm 2022.
Ngày 06/12/2021, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 830/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2022.
Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 12 năm 2021