Ngày 05/5/2022, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 261/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 07 năm 2022.
Ngày 05/5/2022, Trường Cao đẳng Du lịch Huế ra công văn số 104/CĐDLH-TTBDXTVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.tháng 6 năm 2022.
Ngày 28/4/2021, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 3004/2022/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 và tháng 6 năm 2022.
Ngày 19/4/2022, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên ra công văn số 540/ĐHKH-TTNN-TH về việc tổ chức thi chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế năm 2022.
Ngày 08/4/2022, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 191/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 06 năm 2022.
Ngày 05/4/2022, Trường Đại học Huế ra công văn số 408/KH-ĐHH về việc tổ chức thi nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 04 năm 2022.
Ngày 21/3/2022, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 144/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 05 năm 2022.
Ngày 05/4/2022, Sở Du lịch thành phố Hà Nội ra công văn số 284/SDL-QLLH về việc tổ chức chiêu sinh khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch tháng 5 năm 2022.
Ngày 18/3/2022, Trường Đại học Kinh Bắc ra thông báo số 162/TB-ĐHKB ra thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa tháng 5 năm 2022.
Ngày 21/3/2022, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 13/2022/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 4 năm 2022.
Ngày 25/3/2022, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 111/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 14/3/2020, Đại học Duy Tân ra thông báo số 237/ ĐHDT về việc ổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 4 năm 2022.
Ngày 16/3/2021, trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An ra thông báo số 181/CĐVHNT-ĐT về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 4 năm 2022.
Ngày 04/3/2021, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0103/2022/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 3 và tháng 4 năm 2022.
Ngày 02/3/2021, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 108/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 04 năm 2022.