Ngày 11/8/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 311/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 14/8/2023, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 2103/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 9 năm 2023.
Ngày 09/8/2023, Trường Đại học Thành Đô ra công văn số 137/TB-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 7 năm 2023.
Ngày 11/7/2023, trường Đại học  Thủ Đô Hà Nội ra công văn số 846/ĐHTĐHN-CL&CSPT  về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 và tháng 8 năm 2023.
Ngày 19/7/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 572/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 8 năm 2023.
Ngày 18/7/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 288/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 11/7/2023, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai ra công văn số 222/ĐHCNĐN-QHDN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tháng 7 năm 2023.
Ngày 30/6/2023, Trường Đại học Mở Hà Nội ra công văn số 2217/ĐHM về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2023.
Ngày 30/6/2023, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 523/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 8 năm 2023.
Ngày 23/6/2023, trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang ra Công văn số 01/CĐDLNT-ĐT về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa tháng 7 năm 2023.
Ngày 23/6/2023, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0706/2023/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 20/6/2023, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 240/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 16/6/2023, Trường Đại học Thành Đô ra công văn số 98/TB-ĐHTĐ về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 7 năm 2023.
Ngày 09/6/2023, Đại học Duy Tân ra thông báo số 591/ ĐHDT về việc ổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 6 năm 2023.
Ngày 26/5/2023, Trường Cao đẳng Du lịch Huế ra công văn số 128/CĐDLH-BDXTVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.tháng 6 năm 2023.