Ngày 22/11/2021, trường Cao đẳng Đại Việt  ra thông báo số 1211/2021/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2021
Ngày 22/11/2021, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 2322/2021/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2021.
Ngày 08/11/2021, trường Đại học Thăng Long ra công văn số 21110805/2021/ĐHTL-CV về việc tổ chức thi tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa trực tuyến tháng 11 năm 2021.
Ngày 28/10/2021, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 733/2021/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2021.
Ngày 02/11/2021, Sở Du lịch thành phố Hà Nội ra công văn số 1508/SDL-QLLH về việc tổ chức chiêu sinh khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch bằng hình thức trực tuyến tháng 11 năm 2021
Ngày 20/10/2021, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 73/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 14/10/2021, trường Cao đẳng Đại Việt  ra thông báo số 0210/2021/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch.
Ngày 08/10/2021, trường Đại học Tôn Đức Thắng ra công văn số 2009/TĐT-SDTC về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 10 năm 2021.
Ngày 29/9/2021, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 657/2021/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 10 năm 2021.
Ngày 30/9/2021, trường Cao đẳng Duyên hải ra thông báo số 1734/2021/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch tháng 10 năm 2021.
Ngày 21/9/2021, trường Đại học Công nghiệp Vinh ra công văn số 110/2021/CV-ĐHCNV báo cáo thời gian tổ chức thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa năm 2021.
Ngày 14/6/2021, trường Cao đẳng Đại Việt  ra thông báo số 0306/2021/TB-CĐĐV về việc hoãn tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch
Ngày 22/6/2021, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 024/2021/ TB-PXU về việc thay đổi thời gian tổ chức thi nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 28/5/2021, trường Cao đẳng Đại Việt  ra thông báo số 2005/2021/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch tháng 6 năm 2021 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc.
Ngày 02/6/2020, trường Cao đẳng Công thương Việt Nam ra thông báo số 181/ĐT-CĐCTVN về việc tổ chức, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2021.