Ngày 28/9/2022, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 287/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 20/9/2022, trường Cao đẳng Thương mại - Đà Nẵng ra công văn số 471a/CĐTM-TTĐTBD về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 10 năm 2022.
Ngày 07/9/2022, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 263/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 06/9/2022, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 605/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 10 năm 2022.
Ngày 25/8/2022, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0708/2022/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 9 và tháng 10 năm 2022.
Ngày 15/8/2022, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An ra thông báo số 712/CĐVHNT-ĐTCCDL về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 8 năm 2022.
Ngày 27/7/2022, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 3007/2022/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 8 năm 2022.
Ngày 25/7/2022, trường Cao đẳng Quảng Ngãi ra thông báo số 172/CV-CĐQN về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 8 năm 2022.
Ngày 25/7/2022, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 2187/2022/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 8 năm 2022.
Ngày 27/6/2022, Trường Đại học Mở Hà Nội ra công văn số 2078/ĐHM về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2022.
Ngày 01/7/2022, Trường Đại học Thái Bình Dương ra công văn số 93/ĐHTBD về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2022.
Ngày 04/7/2022, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ra công văn số 997/ĐVTDT-CV về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2022.
Ngày 28/6/2022, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 411/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 8 năm 2022.
Ngày 26/6/2022, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0106/2022/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2022.
Ngày 23/6/2022, Trường Đại học Huế ra công văn số 880/KH-ĐHH về việc tổ chức thi nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2022.