Ngày 04 tháng 7 năm 2016, Sở Du Lịch Hà Nội đã ra thông báo số 558/SDL-QLLH về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên.    
 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng cục Du lịch về việc ủy quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế, cụ thể như sau:
Được sự ủy quyền của Tổng cục Du lịch về việc tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên quốc tế, Trường  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; thời gian cụ thể như sau:
Ngày 24 tháng 5 năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 1350/XHNV-ĐT về việc  tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Lạt.
Thông báo số 1301/XHNV-ĐT của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Quảng Ninh.
Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại TP HCM
Kính gửi: Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Kính gửi: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Kính gửi: Tổng cục Du lịch - Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch