Sau khi nghiên cứu hồ sơ kèm theo công văn số 08/ĐHQT ngày 20 tháng 1 năm 2017 đăng ký đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch ngắn hạn của trường, Tổng cục Du lịch chấp nhận chương trình chi tiết đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do Trường xây dựng, phục vụ cho các khóa đào tạo và đồng ý với đề nghị được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch của trường.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng cục Du lịch về việc ủy quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng cục Du lịch về việc ủy quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng cục Du lịch về việc ủy quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế tại Đà Nẵng.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng cục Du lịch về việc ủy quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
Ngày 28/2/2017, Sở Du lịch Hà Nội ra Công văn số 152/SDL-QLLH về việc thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên.        
Ngày 10 tháng 02 năm 2017, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 232/XHNV-ĐT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Hà Nội.
Ngày 10 tháng 02 năm 2017, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 233/TB-XHNV-ĐT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Lạt.
Kính gửi: Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương
Ngày 11 tháng 11 năm 2016, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 3772/XHNV-ĐT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Quảng Ninh
Ngày 27/10/2016, Sở Du lịch Hà Nội ra Công văn số 1116/SDL-QLLH về việc thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng  kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên.    
Ngày 30/09/2016, Sở Du lịch Hà Nội ra Công văn số 992/SDL-QLLH về việc thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng  kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên.