Công văn số 1151/TCDL-LH ngày 25/10/2010 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc gia hạn thời gian đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Công văn số 1208/TCDL-LH ngày 04/11/2010 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc chấp nhận bảng điểm chuyên ngành hướng dẫn du lịch trong quá trình cấp thẻ.
Công văn số 290/TCDL-LH ngày 29/3/2012 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong việc xét cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Công văn số 493/TCDL-LH ngày 30/5/2011 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong việc xét cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Thông tư về việc "Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2010.
Nghị định 158/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.
Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Luật Du lịch số 44/2005/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006.
Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.
Ban hành tạm thời chương trình khung về đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 30/5/2011, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 493/TCDL-LH gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở chấp nhận chứng chỉ một số ngoại ngữ trong quá trình thẩm định hồ sơ, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Công văn gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổng cục Du lịch và trường ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn, trường ĐH QGHN điều chỉnh mẫu phôi chứng chỉ đạt trình độ ngoại ngữ cấp mới cho những người đạt yêu cầu theo các quy định mới về phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ban hành Quy định về trình độ ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế.