Kính gửi: Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương
Ngày 22 tháng 3 năm 2016, Tổng cục Du lịch ban hành quyết định số 134/QĐ-TCDL về việc phê duyệt Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên.  
Kính gửi: Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố
Kính gửi: Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Kính gửi: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Kính gửi: Tổng cục Du lịch - Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch
Kính gửi: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và du lịch Sài Gòn
Kính gửi: Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh