Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 - 06 - 2007

Cập nhật:14/02/2014 10:54:26
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về tài nguyên du lịch; quy hoạch phát triển du lịch; khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch; hướng dẫn du lịch; xúc tiến du lịch; kinh doanh du lịch và quản lý nhà nước về du lịch...

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/ND_92_2007_ND_CP.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL