Thông báo số 45/SDL-QHLH V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên

Cập nhật:09/06/2016 08:31:57

Kính gửi: - Các doanh nghiệp Lữ hành

             - Hướng dẫn viên du lịch

Thực hiện điều 75, khoản 1, mục b Luật Du lịch quy định và các văn bản hiện hành.

Sở Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức lớp "Bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên" như sau:

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm.

 

Nguồn: Sở DL Hà Nội