Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Cập nhật:22/07/2020 16:19:54
Địa chỉ: 566 Núi Thành, Quận Hải Châu,TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.2210030 - 2210031 – 2210032
Fax:
Số công văn ủy quyền: