Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: TRẦN THỊ THỦY
Số thẻ: 311200125
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0349786088
Thẻ
Họ và tên: TRỊNH THỊ HỒNG NHUNG
Số thẻ: 311200126
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0766053087
Thẻ
Họ và tên: VŨ THỊ HẰNG
Số thẻ: 311200127
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0918359456
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN QUANG VINH
Số thẻ: 310210101
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: nguyenvinhdlbh1961@gmail.com
Điện thoại: 0986898892
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG XUÂN HUY
Số thẻ: 310210102
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: huysimacai@gmail.com
Điện thoại: 0888739868
Thẻ
Họ và tên: LÙ THỊ THIÊM
Số thẻ: 310210103
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: lucthien89@gmail.com
Điện thoại: 0971596589
Thẻ
Họ và tên: LÂM VĂN NGÂN
Số thẻ: 310210104
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: lamvannganbh1969@gmail.com
Điện thoại: 0382343260
Thẻ
Họ và tên: VÀNG THỊ HUYỀN
Số thẻ: 310210105
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: huyenbhlc95@gmail.com
Điện thoại: 0399627288
Thẻ
Họ và tên: VÀNG A BÌNH
Số thẻ: 310210106
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0388572409
Thẻ
Họ và tên: CHÁNG THỊ LY
Số thẻ: 310210107
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: changthily96@gmail.com
Điện thoại: 0345293399
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN HUY TRUNG
Số thẻ: 310210108
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: huytrunglc@gmail.com
Điện thoại: 0979776288
Thẻ
Họ và tên: PHẠM XUÂN AN
Số thẻ: 310210109
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: phamxuananbh@gmail.com
Điện thoại: 0944537478
Thẻ
Họ và tên: LY SEO DŨNG
Số thẻ: 310210110
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: lydung@gmail.com
Điện thoại: 0352943227
Thẻ
Họ và tên: VÀNG SEO CHÔ
Số thẻ: 310210111
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0949423221
Thẻ
Họ và tên: LÝ VẦN SỒ
Số thẻ: 310210112
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: lyvanso2005@gmail.com
Điện thoại: 0963236564