Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: Bùi Thị Hương
Số thẻ: 317190005
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0988812351
Thẻ
Họ và tên: Lò Thị Trang
Số thẻ: 317190007
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0986827500
Thẻ
Họ và tên: Triệu Thị Dung
Số thẻ: 317190010
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0355671113
Thẻ
Họ và tên: Hà Mạnh Tâm
Số thẻ: 317190011
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0963405668
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Xuân Lê
Số thẻ: 317190013
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0399619937
Thẻ
Họ và tên: Đinh Thị Linh
Số thẻ: 317190014
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0378327850
Thẻ
Họ và tên: Quách Thị Dương
Số thẻ: 317190016
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0977349402
Thẻ
Họ và tên: Lý Sao Mai
Số thẻ: 317190017
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0372975639
Thẻ
Họ và tên: Lý Thị Nhất
Số thẻ: 317190018
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0388652363
Thẻ
Họ và tên: Trương Thị Hải Vân
Số thẻ: 317190021
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0979 866958
Thẻ
Họ và tên: Trần Văn Tuấn
Số thẻ: 317190022
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0986 828669
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Số thẻ: 317190023
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0846 725726
Thẻ
Họ và tên: Phan Thị Hoa Vinh
Số thẻ: 317190024
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0947892542
Thẻ
Họ và tên: Hữu Thị Xuyến
Số thẻ: 317190025
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Đào Thị Hiền
Số thẻ: 317190026
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: