Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: ĐINH TRÀ MY
Số thẻ: 308230132
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: PHẠM LÊ THU
Số thẻ: 308230133
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Phạm Khánh Vy
Số thẻ: 308230134
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0353565528
Thẻ
Họ và tên: Lê Trung Kiên
Số thẻ: 308230135
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973532189
Thẻ
Họ và tên: Triệu Thị Cẩm Lệ
Số thẻ: 308230136
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0969595892
Thẻ
Họ và tên: Quang Thị Nga
Số thẻ: 308230137
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973223687
Thẻ
Họ và tên: Phạm Thị Nguyệt Hằng
Số thẻ: 308230138
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0355428456
Thẻ
Họ và tên: Lý Thị Quỳnh
Số thẻ: 308230139
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0386837815
Thẻ
Họ và tên: Trương Thị Thu Trang
Số thẻ: 308230140
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978553382
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Thị Lợi
Số thẻ: 308230141
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0963421493
Thẻ
Họ và tên: Nông Đình Thuyết
Số thẻ: 308230142
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0983327516
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoà
Số thẻ: 308230143
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0913366655
Thẻ
Họ và tên: Vi Thị Hải Vân
Số thẻ: 308230144
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0969176682
Thẻ
Họ và tên: Trương Thị Mỹ Duyên
Số thẻ: 308230145
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0975486702
Thẻ
Họ và tên: Bùi Thị Luyến
Số thẻ: 308230146
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0975775494