Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THU
Số thẻ: 364190107
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ:
Email: thutruong@gmail.com
Điện thoại: 0962451188
Thẻ
Họ và tên: CAO THỊ LỆ
Số thẻ: 364190108
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ:
Email: levhtt.ankhe.gialai@gmail.com
Điện thoại: 0983465043
Thẻ
Họ và tên: Lê Thị Thanh Hoa
Số thẻ: 368191903
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ:
Email: thanhhoa101089@gmail.com
Điện thoại: 0389930800
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh
Số thẻ: 368191936
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ:
Email: hoanganhcuchi@gmail.com
Điện thoại: 0994551111
Thẻ
Họ và tên: TIÊU THỊ HUỲNH NHƯ
Số thẻ: 392190102
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0788891115
Thẻ
Họ và tên: LƯƠNG THỊ GIÀU
Số thẻ: 392190101
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: luonggiau1310@gmail.com
Điện thoại: 0854.550.694
Thẻ
Họ và tên: LÊ THỊ THANH THÙY
Số thẻ: 392200001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thanhthuyqldtcantho@gmail.com
Điện thoại: 0859,981,718
Thẻ
Họ và tên: LÊ TUYỀN TRÂM
Số thẻ: 392200111
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tramle399@gmail.com
Điện thoại: 0931,329,575
Thẻ
Họ và tên: PHẠM VĂN ÚT
Số thẻ: 392200110
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: utpham0306@gmail.com
Điện thoại: 0905,731,613
Thẻ
Họ và tên: TÔ TRƯỜNG PHI LONG
Số thẻ: 392200109
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: totruongphilong2000@gmail.com
Điện thoại: 0912,869,260
Thẻ
Họ và tên: PHAN THỊ KIM HIỆN
Số thẻ: 392200108
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0939,014,924
Thẻ
Họ và tên: PHAN TUYẾT NHI
Số thẻ: 392200107
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0799.680.053
Thẻ
Họ và tên: TRẦN GIA KHANG
Số thẻ: 392200106
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0787.882.891
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ YẾN NHI
Số thẻ: 392200105
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenthiyennhi@gmail.com
Điện thoại: 0855,207,749
Thẻ
Họ và tên: LÊ NGUYỄN MỸ DUYÊN
Số thẻ: 392200104
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: duyenteddy110998@gmail.com
Điện thoại: 0855,036,744