Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: Bùi Văn Hậu
Số thẻ: 317190044
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Bùi Thị Him
Số thẻ: 317190045
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Bùi Thị Hoàng
Số thẻ: 317190046
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Bùi Thị Khuyến
Số thẻ: 317190047
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Bùi Thị Ngọc Ánh
Số thẻ: 317190048
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Lê Xuân Long
Số thẻ: 317190049
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Viết Định
Số thẻ: 317190050
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Bùi Thị Đảm
Số thẻ: 317190051
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Khà Thị Thúy
Số thẻ: 317190052
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Hà Văn Vương
Số thẻ: 317190053
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: LƯU NHƯ QUỲNH
Số thẻ: 330210101
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0366766396
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
Số thẻ: 330210102
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0909342222
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN
Số thẻ: 330210103
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0983306826
Thẻ
Họ và tên: ĐỨC MINH NIỆM
Số thẻ: 340220146
Nơi cấp thẻ: Nghệ An
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0941462562
Thẻ
Họ và tên: NGÔ VĂN LINH
Số thẻ: 360210127
Nơi cấp thẻ: Bình Thuận
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 025261283080