Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: Trần Thị Hương
Số thẻ: 317190028
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Trần Thị Toán
Số thẻ: 317190030
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Trần Thị Hương
Số thẻ: 317190031
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Số thẻ: 317190032
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Hà Văn Thủ
Số thẻ: 317190033
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Hà Văn Lợi
Số thẻ: 317190034
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Trần Thị Thanh Tâm
Số thẻ: 317190035
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
Số thẻ: 317190036
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Đào Kim Cúc
Số thẻ: 317190037
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Hải Anh
Số thẻ: 317190038
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Trần Thị Thu Hường
Số thẻ: 317190039
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Bùi Thanh Hường
Số thẻ: 317190040
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Bùi Tiến Đạt
Số thẻ: 317190041
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Bùi Văn Lý
Số thẻ: 317190042
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Bùi Văn Phú
Số thẻ: 317190043
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: