Trường Đại học Tây Bắc
Cập nhật:22/07/2020 16:22:16
Địa chỉ: Phường Quyết Tâm - TP. Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3.751.700
Fax: 0212.3.751.701
Số công văn ủy quyền: