Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã ban hành luật số 67/2020/QH14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.
Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính ra thông tư số 112/2020 TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
Ngày 01/10/2020, Tổng cục Du lịch ra công văn số 1310/TCDL-LH, trả lời Sở Du lịch thành phố Hải Phòng về việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
Ngày 16/3/2020, Tổng cục du lịch ra công văn số 244/TCDL-LH về việc quản lý thẻ Hướng dẫn viên
Ngày 11/03/2020, TCDL ban hành công văn số 226/TCDL-LH trả lời về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ điều hành du lịch của Trường Cao đẳng Bình Định
Ngày 6/3/2020, Tổng cục du lịch ra công văn số 263/TCDL-LH, thông báo về việc sử dụng phần mềm quản lý hướng dẫn viên du lịch trực tuyến nâng cấp
Ngày 09/12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn số 4901 về việc giấy tờ hướng dẫn viên mang theo khi hành nghề hướng dẫn du lịch
Ngày 29/11/2019, TCDL ban hành công văn số 1718/TCDL-LH trả lời về việc tổ chức thi nghiệp vụ điều hành du lịch của Trường Cao đẳng du lịch Nha Trang
Ngày 08/10/2019, TCDL ban hành công văn số 1456/TCDL-LH trả lời về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế của Trường Đại học Cần Thơ
Ngày 17/9/2019, TCDL ban hành công văn số 1327/TCDL-LH trả lời về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch của Trường Cao đẳng Kiên Giang
Ngày 20/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cục quản lý chất lượng ban hành công văn số 538/QLCL-QLVBCC  về Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Ngày 27/8/2019, TCDL ban hành công văn số 1233/TCDL-LH trả lời về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An
Ngày 08/7/2019, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 955/TCDL-LH trả lời Sở VHTTDL Bắc Giang về việc chứng chỉ ngoại ngữ  do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp
Xét thông báo của Trường Cao đẳng Văn Lang tại Công văn số 136/CV-CĐVL ngày 10/6/2019 và Công văn số 90/CV-CĐVL ngày 25/4/2019 về việc thay đổi tên Trường và mẫu dấu