Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Cập nhật:19/09/2019 11:20:38
Ngày 20/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cục quản lý chất lượng ban hành công văn số 538/QLCL-QLVBCC  về Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm